Meniu
Antikorupcijos komisija

 

 

 

 


PATVIRTINTA 
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos
2015 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. B-TS-111

 VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS NUOSTATAI

 

 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja nuolatinės Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos (toliau – Komisija) sudarymo tvarką, tikslus, uždavinius, įgaliojimus, darbo tvarką ir kitus su Komisijos veikla susijusius klausimus.


2. Komisijos nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu.


3. Komisija koordinuoja korupcijos prevencijos politiką Savivaldybėje, skatina bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais asmenimis korupcijos prevencijos srityje.

 

II. KOMISIJOS SUDARYMAS

 

 

4. Komisiją sudaro Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikotarpiui.


5. Komisijos pirmininką iš Tarybos narių mero teikimu skiria Savivaldybės taryba, o Komisijos pirmininko pavaduotojas, Komisijos pirmininko teikimu, išrenkamas pirmame Komisijos posėdyje. Komisijos pirmininkas ir nariai turi teisę atsistatydinti.


6. Jeigu yra paskelbta savivaldybės tarybos mažuma (opozicija), Komisijos pirmininko kandidatūrą meras teikia savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) siūlymu. Jeigu savivaldybės tarybos mažuma (opozicija) nepasiūlo Komisijos pirmininko kandidatūros, Komisijos pirmininką savivaldybės taryba skiria mero teikimu. Komisijos atsakingojo sekretoriaus pareigas atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai, šios funkcijos įrašomos į jų pareigybės aprašymą.


7. Savivaldybės tarybos sudaromos komisijos nariais gali būti savivaldybės tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ir bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės bendruomenės nariai. Antikorupcijos komisijoje gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių. Gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovus siūlo meras. Savivaldybės taryba į Komisiją gali skirti 3-5 tarybos narius.

 

 

III. KOMISIJOS UŽDAVINIAI

 

 

8. Siekiant įgyvendinti valstybės politiką korupcijos prevencijos srityje:

 

8.1. siekti Savivaldybės institucijų rengiamų teisės aktų skaidrumo, aiškumo, tikslu užkardyti korupcijos pasireiškimo tikimybę.

 

8.2. išaiškinti jau priimtų teisės aktų spragas, galimai sudarančias galimybes korupcijai pasireikšti, teikti siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo.

 

8.3. viešinti informaciją apie kovos su korupcija padėtį Vilkaviškio rajono savivaldybėje.

 

8.4. priimti ir nagrinėti oficialius pranešimus apie korupcijos prielaidas ir atvejus, bei spręsti dėl anoniminių pranešimų priėmimo ir nagrinėjimo tikslingumo.

 

8.5. inicijuoti mokomųjų seminarų rengimą korupcijos prevencijos tema Tarybos nariams ir Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams bei darbuotojams.

 

 

IV. KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

 

 

9. Komisijos funkcijos yra šios:

 

9.1. reglamento nustatyta tvarka savivaldybės tarybos ar mero iniciatyva dalyvauti atliekant savivaldybės institucijų parengtų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.

 

9.2. dalyvauti rengiant kovos su korupcija programas ir teikti savivaldybės tarybai išvadas dėl šių programų ir jų įgyvendinimo.

 

9.3. nagrinėti savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl kovos su korupcija priemonių vykdymo.

 

9.4. informuoti visuomenę apie savo veiklą, vykdomas korupcijos prevencijos priemones savivaldybėje, taip pat apie kovos su korupcija rezultatus.

 

9.5. atlikti kitas kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su savivaldybėje įgyvendinama valstybės politika korupcijos prevencijos srityje.

 

 

V. KOMISIJOS TEISĖS

 

 

10. Komisija turi teisę:

 

10.1. gauti reikalingą informaciją iš Savivaldybės administracijos, susijusią su savivaldybės institucijų parengtų teisės aktų projektų antikorupciniu vertinimu.

 

10.2. gauti informaciją iš savivaldybės tarybos narių, administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, reikalui esant, kviesti į posėdžius Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės įmonių, įstaigų vadovus bei darbuotojus, suderinus su jų vadovais, ir Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, suderinus su Administracijos direktoriumi.

 

10.3. suderinus su Administracijos direktoriumi, pasitelkti Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus atlikti sudėtingus tyrimus.

 

 

VI. KOMISIJOS NARIŲ PAREIGOS


 

11. Komisijos nariai privalo:

 

11.1. pasirašyti Pasižadėjimą saugoti valstybės, tarnybos ir kitas įstatymų saugomas paslaptis (priedas - Pasižadėjimo formos pavyzdys), saugoti gautą informaciją, jeigu ji sudaro valstybės, tarnybos, komercinę ar kitą įstatymų saugomą paslaptį.

 

11.2. prieš pradedant tyrimo procedūrą, informuoti Komisiją raštu apie esamą interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant Komisijos sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą.

 

11.3. kol Komisija priims sprendimus dėl nagrinėjamo klausimo, neskelbti informacijos apie tyrimo eigą, jeigu tai gali pažeisti asmens teises, pakenkti tyrimui.

12. Komisijos nariai įgyja teisę dalyvauti Komisijos darbe tik pasirašę Pasižadėjimą saugoti valstybės, tarnybos ir kitas įstatymų saugomas paslaptis.

 

 

VII. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

 

13. Komisijos darbą organizuoja ir jam vadovauja Komisijos pirmininkas. Komisijos pirmininkui nesant, jo funkcijas vykdo Komisijos pirmininko pavaduotojas. Nei Komisijos pirmininkui, nei pirmininko pavaduotojui negalint vykdyti Komisijos pirmininko pareigų, Komisijai vadovauja Komisijos balsų dauguma paskirtas Komisijos narys.


14. Klausimai nagrinėjami Komisijoje pagal asmenų skundus, pareigūnų pateiktą ar kitą gautą informaciją apie galimas korupcijos prielaidas ar atvejus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo.


15. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių.


16. Posėdžio darbotvarkę Komisija tvirtina posėdžio pradžioje. Apie posėdį komisijos nariams pranešama ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas, kartu jiems pateikiama posėdžio medžiaga.


17. Komisijos posėdžiai paprastai yra vieši: Komisijai nusprendus, posėdžiuose gali dalyvauti ir pasisakyti ekspertai, stebėtojai ir visuomenės atstovai.


18. Komisijos sprendimu gali būti rengiami uždari posėdžiai, kuriuose gali dalyvauti tik Komisijos pakviesti asmenys. Tuo atveju sekretoriaus pareigas eina ir protokolą rašo vienas iš Komisijos narių.


19. Komisijos sprendimai priimami Komisijos posėdyje atviru balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Posėdžiai protokoluojami. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas arba kitas Komisijos narys, kuris tuo metu atliko Komisijos pirmininko funkcijas, ir posėdžio sekretorius.


20. Komisija gali priimti šiuos sprendimus:

 

20.1. perduoti medžiagą tirti teisėsaugos institucijoms.

 

20.2. siūlyti skirti tarnybines nuobaudas netinkamai savo pareigas einantiems Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, Savivaldybės įstaigų bei įmonių darbuotojams.

 

20.3. kai paaiškėja, kad Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, Savivaldybės įstaigų ir įmonių darbuotojai pažeidė įstatymus, apie nustatytus pažeidimus informuoti tų įstaigų ar įmonių vadovus.

 

20.4. atsisakyti nagrinėti skundą arba nutraukti jo nagrinėjimą.

21. Komisijos nariai, nesutinkantys su Komisijos sprendimu, turi teisę pareikšti atskirąją nuomonę. Ji pridedama prie Komisijos sprendimo (protokolo).

 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

22. Komisijos pirmininkas pateikia Tarybai ataskaitą apie Komisijos veiklą  kartą per metus – iki balandžio 1 dienos.


23. Informaciją apie Komisijos sprendimus žiniasklaidai teikia Komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo.


24. Oficiali informacija apie Komisijos veiklą skelbiama Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje http://www.vilkaviskis.lt.

  2017-10-25

  

Vyks Antikorupcijos komisijos posėdis

  

2017-10-25 16 val. 104 kab. organizuojamas Antikorupcijos komisijos posėdis.

 

  Posėdžio darbotvarkė:

 

1. Dėl Antikorupcijos komisijos veiklos plano

 2. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2016–2018 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano įgyvendinimo;

 3. Kiti klausimai.

 


 

2016-05-11


Šaukiamas Antikorupcijos komisijos posėdis 

 

2016-05-11 16 val. 30 min. Savivaldybės administracijos pastate, 104 kab., vyks Antikorupcijos komisijos posėdis.  

 

Darbotvarkė:


1. Dėl Viešųjų pirkimų komisijos;

2. Dėl Antikorupcijos komisijos nuostatų;

3. Kiti klausimai.

 


 

 

2015-09-30

 

Šaukiamas Antikorupcijos komisijos posėdis

 

Š. m. spalio 7 d., 16 val. 30 min. 104 kab. Vilkaviškio r. sav. skelbiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės antikorupcijos posėdis.

 

Darbotvarkė: 

 

1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos korupcijos prevencijos programos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo;

2. Kiti klausimai.

 


 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos 2018 m. veiklos ataskaita

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos 2017 m. veiklos ataskaita

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos 2016 m. veiklos ataskaita

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos 2015 m. veiklos ataskaita

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos 2014 m. veiklos ataskaita 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-21 10:49:52