Meniu
Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė


VILKAVIŠKIO KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

 

Vilkaviškio krašto VVG  pirmininkė
Lina Kružinauskienė


Tel:. 867991049
El. paštas:. l.kruzinauskiene@vilkaviskis.lt
Bendras el. paštas: vilkaviskiovvg@gmail.com

http://www.vilkaviskiovvg.lt/Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės

NARIŲ SĄRAŠAS

2016 m.

 

 

Eil.

Nr.

Narys

Atstovaujantis asmuo, pareigos

BARTNINKŲ SENIŪNIJA

1.

Bartninkų bendruomenė „Aista“

Pirmininkas Valdas Šuliauskas

2.

Geisteriškių kaimo bendruomenė

Pirmininkė Vilma Čėsnienė

3.

Lakštučių kaimo bendruomenė

Pirmininkė Elena Zorubienė

4.

Pašeimenių kaimo bendruomenė

Pirmininkas Alius Saukaitis

5.

Piliakalnių kaimo bendruomenė

Pirmininkė Almina Jankauskienė

6.

Vilkaviškio rajono vartų kaimo bendruomenė

Pirmininkė Aušra Maižvilienė

7.

UAB „Astiva“

Direktorė Asta Ivanauskienė

GIŽŲ SENIŪNIJA

8.

Gižų kaimo bendruomenė

Pirmininkas Algirdas Bagušinskas

9.

Kaimo bendruomenė „Senieji Antupiai“

Pirmininkė Irma Žvingilienė

10.

UAB „Hidrotechnika“

Direktorius Darius Gudeliauskas

GRAŽIŠKIŲ SENIŪNIJA

11.

Gražiškių seniūnijos kaimo bendruomenė

Pirmininkė Irma Kalvaitytė-Lisauskienė

12.

Ūkininkė

Reda Stanevičienė

KETURVALAKIŲ SENIŪNIJA

13.

Antupių bendruomenė

Pirmininkė Regina Dženkauskienė

14.

Vilkaviškio rajono Degučių kaimo bendruomenė

Pirmininkė Jolanta Žiurinskienė

15.

Karklinių kaimo bendruomenė

Pirmininkė Jolita Tekorienė

16.

Keturvalakių bendruomenė

Pirmininkė Jolita Puskunigienė

17.

Patilčių kaimo bendruomenė

Pirmininkė Jolita Špakauskienė

18.

UAB „Sūduvos kalva“

Direktorė Asta Venskaitytė

KYBARTŲ SENIŪNIJA

19.

Bajorų kaimo bendruomenė

Pirmininkė Aldona Gencevičienė

20.

Gudkaimio kaimo bendruomenė

Pirmininkas Ramūnas Žemaitis

21.

Keturkaimio kaimo bendruomenė

Pirmininkė Irena Apanavičienė

22.

Kybeikių kaimo bendruomenė

Pirmininkas Darius Račkauskas

23.

Matlaukio kaimo bendruomenė

Pirmininkė Ramutė Raulušonienė

24.

Šiaudiniškių kaimo bendruomenė

Pirmininkė Irena Senkuvienė

25.

Šūklių kaimo bendruomenė

Pirmininkas Vytautas Lekešius

26.

Vilkupių kaimo bendruomenė

Pirmininkas Linas Aidukonis

27.

UAB „Damsa“

Direktorė Auksė Vaičaitienė

KLAUSUČIŲ SENIŪNIJA

28.

Daržininkų kaimo bendruomenė

Pirmininkė Roma Kružikienė

29.

Giedrių kaimo bendruomenė

Pirmininkė Irena Naujokienė

30.

Kataučiznos kaimo bendruomenė

Pirmininkė Roma Kriaučeliūnienė

31.

Klausučių kaimo bendruomenė

Pirmininkas Ramūnas Puodžiūnas

32.

Slabadų bendruomenė

Pirmininkė Virginija Kerutienė

33.

Sūdavos kaimo bendruomenė

Pirmininkė Rita Brazaitienė

34.

Sūdaviečių etnokultūros asociacija

Pirmininkė Virginija Denutienė

35.

Teiberių ir Mažųjų Šelvių kaimo bendruomenė

Pirmininkė Rasa Brazaitienė

36.

Žaliosios kaimo bendruomenė

Pirmininkė Janina Nikliauzienė

37.

UAB „Gintvila“

Direktorė Giedrė Kriščiūnienė

38.

Kaimo bendruomenė „Zanyla“

Pirmininkas Albinas Savickas

39.

Karalkrėslio kaimo bendruomenė

Pirmininkė Rasa Bulvičienė

40.

Pajevonio kaimo bendruomenė „Jevonio versmė“

Pirmininkė Danutė Želvienė

41.

Laimos Lukoševičienės IĮ „Krupas“

Savininkė Laima Lukoševičienė

PILVIŠKIŲ SENIŪNIJA

42.

Alksnėnų kaimo bendruomenė

Pirmininkė Regina Petkevičienė

43.

Bebrininkų kaimo bendruomenė

Pirmininkė Roma Čižauskienė

44.

Paežerių kaimo bendruomenė

Pirmininkė Rasutė Mockeliūnienė

45.

Paežerių kaimo bendruomenė „Gulbinėlis“

Pirmininkė Justina Kiverienė

46.

Pilviškių miestelio bendruomenė

Pirmininkė Loreta Bieliukienė

47.

Ramoniškių kaimo bendruomenė

Pirmininkė Neringa Budrevičienė

48.

Ūkininkė

Neringa Budrevičienė

ŠEIMENOS SENIŪNIJA

49.

Alvito kaimo bendruomenė

Pirmininkė Angelė Blažaitienė

50.

Čyčkų kaimo bendruomenė

Pirmininkė Vaida Ližaitienė

51.

Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenė

Pirmininkė Lina Bakaitienė

52.

Kaimo bendruomenė „Giedruva“

Pirmininkas Adas Penkaitis

53.

Gudelių kaimo bendruomenė

Pirmininkė Daiva Bliūdžiuvienė

54.

Karalių kaimo bendruomenė

Pirmininkas Žydrūnas Vasiliauskas

55.

Kisiniškių kaimo bendruomenė

Pirmininkė Birutė Kerevičienė

56.

Klampučių kaimo bendruomenė

Pirmininkė Laimutė Ivanauskienė

57.

Mažųjų Būdežerių bendruomenė

Pirmininkė Zita Astrauskienė

58.

Paežerių bendruomenė „Aukso ragas“

Pirmininkas Algirdas Araminas

59.

Patunkiškių kaimo bendruomenė

Pirmininkė Lina Kružinauskienė

60.

Pūstapėdžių kaimo bendruomenė

Pirmininkas Arvydas Šlivinskas

61.

Serdokų kaimo bendruomenė

Pirmininkė Jurgita Brokienė

62.

Stirniškių kaimo bendruomenė

Pirmininkė Vida Valaitienė

63.

Kooperatyvas „Margės ūkis“

Pirmininkas Rimvydas Palubinskas

64.

Arvydo Šlivinsko veterinarinė įmonė

Savininkas Arvydas Šlivinskas

VIRBALIO SENIŪNIJA

65.

Bendruomenė „Dailučių švyturiai“

Pirmininkė Irena Balanevičienė

66.

Bendruomenė „Virbalio vartai“

Pirmininkas Stanislovas Lopeta

67.

Irenos Balanevičienės IĮ

Savininkė Irena Balanevičienė

VIŠTYČIO SENIŪNIJA

68.

Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenė

Pirmininkė Vilma Menčinskienė

69.

Vištyčio seniūnijos Girėnų krašto bendruomenė

Pirmininkas Vytas Klimauskas

70.

Vilmos Menčinskienė IĮ

Savininkė Vilma Menčinskienė

VILKAVIŠKIO SENIŪNIJA

71.

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Meras Algirdas Neiberka

72.

Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga

Pirmininkė Lina Kružinauskienė

73.

„Aušriečių“ asociacija

Valdybos pirmininkė Virginija Bartkuvienė

74.

Asociacija „Flora Vitalis“

Vidmanta Kynienė


 


 

VILKAVIŠKIO KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS ĮSTATAI
„Leader“ metodo įgyvendinimas Vilkaviškio rajone

 

Vilkaviškio krašto VVG įgyvendino projektą "Leader" metodo įgyvendinimas Vilkaviškio rajone pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės "LEADER" veiklos sritį "Parengiamoji parama".Projekto pradžia - 2015 m. rugsėjo 1 d.

Projekto pabaiga - 2015 m. gruodžio 31 d.

Paramos sutartis pasirašyta 2015 m. liepos 13 d. Sutarties numeris 42PP-KM14-1-05367-PR001

Paramos suma - 8179 Eur.

 

Projekto veiklos:I Etapas. Visų surinktų duomenų apdorojimas. Atlikta  VVG atstovaujamos teritorijos situacijos analizė, kuriai panaudota Vilkaviškio rajono savivaldybėje esančių seniūnijų pateikta informacija. Atlikta Gyventojų analizė pagal amžių, lytį, gvenamąją vietovę, užimtumą, socialinę padėtį. Kaimiškose gyvenvietėse gyvena 32245 gyventojai. Taip pat visose kaimiškose seniūnijose atlikta problemų, poreikių ir galimybių analizė. Surinkti poreikiai ir aprašyti. Kiekvienoje seniūnijoje pravesti informaciniai renginiai tema socialinio verslumo vystymas, naujų darbo vietų steigimo galimybės, geroji patirtis kitose VVG.

 

II etapas. Rinkos analizė. Klausimyno parengimas. Atliktas teritorijos tyrimas. Parengtas klausimynas, atlikta apklausa, suvesti duomenys, kurie bus naudojami rengiamosios strategijos SSGG analizei, prioritetams ir priemonėms nustatyti.

 

III etapas. Strategijos parengimas. Parengiamosios paramos laikotarpiu bus atlikta aplinkos situacijos analizė, SSGG analizė, išgryninti prioritetai, priemonės, jie parašyti, sudarytas finansinis planas, nustatyti rodikliai, veiksmų planas, stebėsenos rodikliai. Aprašyta infrastruktūra, verslo idėjos, socialinio verslo idėjos. Išgrynintas ir aprašytas lėšų poreikis iš kitų finansavimo šaltinių. Aprašyta sąsaja su kitais strateginiais dokumentais.

 

IV etapas. Eksperto peržiūra.V etapas. Strategijos gynimas. Strategija pateikiama vertinimui. Pagal poreikį pagrindžiama ir apginama.

 

VI etapas. Parengiama paraiška strategijos įgyvendinimui.VII etapas.  Paramos sutarties sudarymas