Meniu
Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus veiklos nuostatai

        

PATVIRTINTA

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2018 m. gegužės 2  d.

 

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

 

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

 

 

 

I skyrius

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

 

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracijos Socialinės paramos skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos nuostatai nustato Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises, veiklos organizavimą ir valdymą,  atsakomybę.

 

2. Skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, steigiamas Savivaldybės tarybos sprendimu teisės aktais nustatyta tvarka ir finansuojamas iš Savivaldybės biudžeto lėšų, valstybės biudžeto lėšų, valstybės biudžeto lėšų specialiųjų tikslinių dotacijų ir kitų finansavimo šaltinių, tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

 

3. Skyriaus finansinę apskaitą tvarko ir už jos teisingumą atsako Savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius.

 

4. Skyrius atlieka įstatymais ir kitais teisės aktais, Savivaldybės institucijų norminiais aktais jam pavestas valstybės deleguotas piniginės socialinės paramos, valstybinių šalpos išmokų,tikslinių kompensacijų, išmokų vaikams ir kitų socialinių išmokų, socialinės paramos mokiniams ir socialinių paslaugų administravimo, socialinio darbo organizavimo, asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo, socialinių paslaugų ir kitas socialinės veiklos organizavimo Savivaldybėje funkcijas, įgyvendina šiose srityse valstybės socialinės paramos politiką bei Savivaldybės strategiją.

 

5. Skyrius veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais, socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos apsaugos ministrų įsakymais, kitais teisės aktais, šiais nuostatais.

 

 

 

II SKYRIUS

 

SKYRIAUS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

 

 

6. Skyriaus tikslas – užtikrinti piniginės socialinės paramos, valstybinių šalpos ir kitų socialinių išmokų, socialinės paramos mokiniams, socialinių paslaugų, socialinio darbo, asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir kitos socialinės veiklos tinkamą organizavimą Savivaldybėje.

 

7. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:

 

7.1. įgyvendinti valstybės socialinės paramos įvairioms socialinėms grupėms, socialinių garantijų mažas pajamas gaunantiems gyventojams politiką Savivaldybėje;

 

7.2. organizuoti ir užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, Savivaldybės institucijų norminių aktų, Savivaldybės strategijos, socialinės paramos, socialinių paslaugų ir kitų programų vykdymą Savivaldybėje;

 

7.3. užtikrinti tinkamą socialinį darbą seniūnijose, rūpintis socialinio darbuotojo profesijos pripažinimu ir pozityviu vaidmeniu Savivaldybės socialiniame vystyme.

 

 

 

III SKYRIUS

 

SKYRIAUS FUNKCIJOS

 

 

 

8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 

8.1. Nustato teisę, skiria ir organizuoja mokėjimą:

 

8.1.1. vienkartinės išmokos vaikui;

 

8.1.2. išmokos vaikui;

 

8.1.3. išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui;

 

8.1.4. išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui;

 

8.1.5. išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai;

 

8.1.6. globos (rūpybos) išmokos;

 

8.1.7. globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo;

 

8.1.8. vienkartinės išmokos įsikurti;

 

8.1.9. vienkartinės išmokos nėščiai moteriai;

 

8.1.10. išmokos įvaikinus vaiką;

 

8.1.11. laidojimo pašalpos;

 

8.1.12. išmokos laidojusiems asmenims;

 

8.1.13. šalpos pensijos už vaikų invalidų slaugą;

 

8.1.14. transporto išlaidų kompensacijos;

 

8.1.15. socialinės pensijos, paskirtos iki 1995 m. sausio 1 d.;

 

8.1.16. šalpos pensijos neįgaliajam;

 

8.1.17. šalpos pensijos neįgaliam vaikui iki 18 metų;

 

8.1.18. šalpos našlaičių pensijos;

 

8.1.19. šalpos kompensacijos daugiavaikei motinai;

 

8.1.20. šalpos kompensacijos (slaugiusiam vaiką invalidą ar I/II gr. invalidą nuo vaikystės);

 

8.1.21. šalpos pensijos sukakusiam senatvės pensijų amžių;

 

8.1.22. slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos;

 

8.1.23.  priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos;

 

8.1.24. specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų;

 

8.1.25. vienkartinės pašalpos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar įkalinimo metu, ir jiems laidoti bei žuvusių karių savanorių bei laisvės kovų dalyvių šeimoms;

 

8.1.26. vienkartinės kompensacijos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms;

 

8.1.27. kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms;

 

8.1.28. būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų;

 

8.1.29. socialinių pašalpų;

 

8.1.30. vienkartinės socialinės paramos;

 

8.1.31. išmokų už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus;

 

8.1.32. kreditui, paimtam daugiabučiui namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją apmokėti;

 

8.1.33. mirties atveju, užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką;

 

8.1.34. antrojo laipsnio valstybinių pensijų daugiavaikėms motinoms (priima  dokumentus, teikia juos svarstyti komisijai, ruošia teikimus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai);

 

8.1.35. būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijai;

 

8.1.36. socialinės paramos mokiniams paramai mokinio reikmenims įsigyti;

 

8.1.30. nustato teisę ir skiria nemokamą mokinių maitinimą;

 

8.1.37. Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka skiria kitas socialines išmokas.

 

8.2. Nustato teisę, skiria ir organizuoja ne piniginę paramą:

 

8.2.1. bendradarbiauja įgyvendinant Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektą Savivaldybės  gyventojams;

 

8.2.2. parenka socialinės rizikos šeimoms piniginės socialinės paramos bei išmokų vaikams teikimo būdą Savivaldybės nustatyta tvarka;

 

8.2.3. tvarko socialinių kortelių apskaitą bendrai gyvenantiems asmenims arba vieniems gyvenantiems asmenims patyrusiems socialinę riziką;

 

8.2.4. bendradarbiauja vykdant NVO labdaros ir paramos akcijas Savivaldybėje.

 

8.3. Skiriant išmokas šeimai, taiko Europos Bendrijos Reglamento 1407.1/71 ir Reglamento 574/72 nuostatas ir bendradarbiauja su Užsienio išmokų tarnyba.

 

8.4. Išduoda ir registruoja pažymas gyventojams apie asmeniui ar šeimai skirtas socialines išmokas.

 

8.5. Išduoda Šalpos (socialinės) pensijos gavėjo ir Šalpos kompensacijos gavėjo, Neįgaliojo pažymėjimus.

 

8.6. Administruoja socialinių paslaugų organizavimą:

 

8.6.1. organizuoja asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymą;

 

8.6.2. priima sprendimus dėl socialinių paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) pagal nustatytą asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį;

 

8.6.3. vertina asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas ir nustato asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydį bei tvarko socialinių paslaugų gavėjų apskaitą Socialinės paramos informacinėje sistemoje (toliau – SPIS);

 

8.6.4. perka socialines paslaugas savo teritorijos gyventojams viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, rengia sutartis dėl socialinių paslaugų teikimo ir jų finansavimo;

 

8.6.5. kontroliuoja Savivaldybės teritorijoje teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę;

 

8.6.6. organizuoja asmenų apgyvendinimą  socialinės globos įstaigose;

 

8.6.7. analizuoja gyventojų socialinių paslaugų poreikius, prognozuoja ir nustato socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis, kasmet sudaro socialinių paslaugų planą bei teikia jį tvirtinti Savivaldybės tarybai;

 

8.6.8. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl socialinių globos įstaigų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo;

 

8.6.9. nustato senyvo amžiaus asmenų specialiuosius poreikius ir priima sprendimus dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo;

 

8.6.10 administruoja Neįgaliųjų socialinės integracijos ir Būsto pritaikymo neįgaliesiems programas.

 

8.7. Teikia teismams pareiškimus dėl asmenų pripažinimo neveiksniais tam tikroje srityje, dėl veiksnaus asmens rūpybos nustatymo, globos (ar rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo, nušalinimo ar atleidimo nuo pareigų; teikia teismams išvadas dėl rūpybos ir globos pilnamečiams asmenims steigimo ir nutraukimo bei dėl sandorių su neveiksnaus asmens turtu; atstovauja teismuose civilinėse bylose dėl fizinių asmenų pripažinimo neveiksniais tam tikroje srityje dėl globos ar rūpybos nustatymo, dėl globėjo (rūpintojo) paskyrimo, atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų, dėl kito globėjo (rūpintojo) paskyrimo, dėl leidimų parduoti, dovanoti, išnuomoti neveiksnaus tam tikroje srityje asmens turtą, dėl neveiksnaus tam tikroje srityje asmens pripažinimo veiksniu.

 

8.8. Tvarko socialinės paramos gavėjų apskaitą SPIS. Organizuoja ir administruoja darbus socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama“, teikia siūlymus šių sistemų tobulinimui, tvarko duomenų bazės sisteminius žinynus.

 

8.9. Kartu su Savivaldybės administracijos Apskaitos skyriumi rengia socialinės paramos programų strateginius plėtros planus, strateginius veiklos ir metinius veiklos planus, sąmatas, apskaičiuoja, prognozuoja ir planuoja lėšų poreikį iš valstybės biudžeto lėšų, valstybės biudžeto lėšų specialiųjų tikslinių dotacijų, Savivaldybės biudžeto lėšų ir kitų finansavimo šaltinių skyriaus funkcijoms vykdyti.

 

8.10. Teikia ataskaitas Socialinės apsaugos ir darbo ir Sveikatos apsaugos ministerijoms, Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijos direktoriui.

 

8.11. Organizuoja Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo konkursus ir administruoja jų įgyvendinimą.

 

8.12. Organizuoja Skyriaus valdymo sričiai priskirtų komisijų veiklą ir darbo grupių darbą.

 

8.13. Rengia teisės aktų (Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų) projektus socialinės srities klausimais.

 

8.14. Rengia sutarčių projektus, įgyvendina Skyriui pavestus sutartinius įsipareigojimus.

 

8.15. Teikia informaciją ir konsultuoja asmenis, organizacijas, įstaigas socialinės paramos klausimais, nagrinėja įstaigų, organizacijų, gyventojų pranešimus, skundus, prašymus bei pasiūlymus ir imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai.

 

8.16. Skelbia Skyriaus informaciją apie teikiamą Savivaldybėje socialinę paramą Savivaldybės interneto tinklalapyje, spaudoje.

 

8.17. Rengia Skyriaus viešųjų pirkimų dokumentus, teikia informaciją šią funkciją koordinuojančiam Savivaldybės administracijos skyriui.

 

8.18. Renka, analizuoja, kaupia ir sistemina duomenis apie socialinę situaciją Savivaldybėje; Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijos direktoriui, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos ministerijoms ir kitoms valstybės institucijoms teikia informaciją (analizes, duomenis, lėšų poreikio paraiškas ir pan.) apie Savivaldybės teritorijoje teikiamą socialinę paramą bei siūlymus dėl valstybės ir Savivaldybės politikos tobulinimo efektyvinant esamas ir kuriant naujas socialinės paramos sistemas.

 

8.19. Bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos ministerijomis, kitų savivaldybių socialinės paramos skyriais, kitais Savivaldybės administracijos skyriais, seniūnijomis, įstaigomis, kitomis valstybinėmis ir visuomeninėmis bei religinėmis institucijomis.

 

8.20. Nustatyta tvarka tvarko archyvines bylas ir perduoda jas į Savivaldybės archyvą.

 

8.21. Rengia seminarus, konferencijas ir kitus renginius, susijusius su Skyriui pavestomis valdymo sritimis.

 

8.22. Rūpinasi Skyriaus materialinių vertybių ir dokumentų apskaita.

 

8.23. Atlieka kitas įstatymų, kitų teisės aktų, Savivaldybės institucijų norminių aktų nustatytas ir šiuose nuostatuose nenumatytas funkcijas.

 

 

 

IV SKYRIUS

 

SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

 

 

9. Skyriaus veikla organizuojama vadovaujantis Savivaldybės strateginiu plėtros planu, Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais, taip pat valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymais.

 

10. Skyriaus bendrą pareigybių sąrašą, pareigybių skaičių, tarnybinius atlyginimus bei personalinius priedus prie tarnybinių atlyginimų nustato Savivaldybės administracijos direktorius.

 

11. Skyriaus nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

 

12. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšų, priėmimo į darbą (pareigas) ir atleidimo iš darbo (pareigų) tvarką, jų darbo užmokesčio mokėjimo tvarką ir sąlygas, jų teises, socialines garantijas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kiti  įstatymai ir teisės aktai.

 

13. Skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

 

14. Visi Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus vedėjui, o jam nesant – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtam kitam karjeros valstybės tarnautojui.

 

15. Skyriaus veiklą kontroliuoja ir už ją atsako Skyriaus vedėjas. Jis užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų vykdymą Skyriaus kompetencijos klausimais.

 

 

 

V SKYRIUS

 

SKYRIAUS TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

 

 

 

16. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

 

16.1. turėti antspaudą su Skyriaus pavadinimu, Skyriaus blanką, spaudus, simboliką;

 

16.2. gauti iš Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių,  seniūnijų, kitų valstybės, Savivaldybės institucijų, įstaigų, nevyriausybinių organizacijų duomenis ir kitą informaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

 

16.3. inicijuoti Savivaldybės institucijų norminių aktų, kitų dokumentų, susijusių su Skyriaus veikla, rengimą;

 

16.4. kreiptis tiesiogiai į valstybės viešojo administravimo subjektus bei privačius subjektus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

 

16.5. papildomai apklausti šeimas (asmenis), kurios kreipėsi dėl socialinių išmokų (paramos), socialinės paramos mokiniams, socialinių paslaugų ar kitos socialinės pagalbos, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir reikalauti papildomos informacijos, įrodančios šeimos (asmens) teisę į socialinę paramą;

 

16.6. reikalauti, kad šeimos nariai (asmuo) deklaruotų turtą ir pajamas Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka, jeigu atsirado neaiškumų dėl pateiktų duomenų apie turtą ir gaunamas pajamas arba organizuoto patikrinimo metu kilo įtarimas, kad yra pateikta neteisinga informacija arba kad ji nuslepiama;

 

16.7. dalyvauti Savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose, kitų įstaigų ir institucijų renginiuose svarstant bendruomenės socialinės politikos, socialinės paramos, socialinių paslaugų plėtros, socialinių problemų sprendimo, socialinio-ekonominio vystymo ir kitais klausimais.

 

17. Skyrius privalo:

 

17.1. laiku ir tinkamai vykdyti savo funkcijas ir atlikti pavestus uždavinius;

 

17.2. pateikti veiklos ataskaitą ir kitą informaciją Savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui ar Savivaldybės administracijos direktoriui pareikalavus;

 

17.3. neteikti žiniasklaidai informacijos, dėl kurios gali būti pažeistos asmens teisės ar saugumas. Garantuoti informacijos apie šeimas (asmenis) konfidencialumą;

 

17.4. nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją ir atnaujinti žinias.

 

18. Skyrius už pavestų funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, konfidencialios informacijos saugojimą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

VI skyrius

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

 

19. Skyriaus vidaus auditą atlieka Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyrius.

 

20. Skyrius reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka.

 

21. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas perduoda reikalus ir dokumentus naujam vedėjui arba kitam Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui teisės aktais  nustatyta tvarka.

 

22. Skyriaus veiklos nuostatai gali būti keičiami ir / ar papildomi Administracijos direktoriaus įsakymu.

 

 

 

 

 

___________________

 

 


 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-14 10:45:19