Meniu
Personalo skyriaus veiklos nuostatai


PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. spalio 6 d. įsakymu

Nr. B-ĮV-1218

 

 

 

 VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

PERSONALO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriaus veiklos nuostatai (toliau vadinama – Skyriaus veiklos nuostatai) nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriaus (toliau – Skyriaus) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Skyriaus veiklos nuostatais.

3. Skyrius yra Savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) struktūrinis padalinys, steigiamas Savivaldybės tarybos sprendimu, tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui ir sprendžiantis jo kompetencijai priklausančius klausimus.

4. Skyrius turi antspaudą su pavadinimu ,,Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Personalo skyrius“.

 

II SKYRIUS

 SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5. Skyriaus uždaviniai yra:

5.1. padėti Administracijos direktoriui formuoti personalo valdymo politiką;

5.2. padėti Savivaldybės administracijos direktoriui valdyti personalą;

5.3. organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant Administracijos organizacinę kultūrą;

5.4. užtikrinti Administracijos personalo administravimą.

6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

6.1. atsižvelgdamas į Administracijos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Administracijos direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;

6.2. kartu su kitais Administracijos struktūriniais padaliniais atlieka Administracijos struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia Administracijos direktoriui siūlymus dėl Skyriaus ar darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose Administracijai nustatytus uždavinius;

6.3. atlieka personalo sudėties analizę;

6.4. padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą įstaigoje;

6.5. padeda Administracijos direktoriui formuoti personalo sudėtį;

6.6. padeda Administracijos struktūrinių padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą įstaigoje;

6.7. padeda Administracijos direktoriui formuoti Administracijos personalo mokymo prioritetus, sudaro Administracijos personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;

6.8. padeda Administracijos direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą;

6.9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Administracijos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;

6.10. rengia Administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų dokumentų projektus personalo valdymo klausimais;

6.11. pagal kompetenciją kartu su kitais Administracijos struktūriniais padaliniais kontroliuoja Administracijos vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Administracijos direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Administracijoje gerinimo;

6.12. rengia personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja Administracijos struktūrinių padalinių ir Administracijos filialų – seniūnijų vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;

6.13. organizuoja konkursus (pretendentų atranką), dalyvauja parenkant  ir skiriant Administracijos valstybės tarnautojus, organizuoja darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir įstaigų vadovų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;

6.14. padeda Administracijos direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;

6.15. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;

6.16. Administracijos direktoriaus  pavedimu atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;

6.17. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą;

6.18. organizuoja valstybės tarnautojų, pavaldžių įstaigų vadovų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinės veiklos vertinimą;

6.19. organizuoja atostogų suteikimą personalui, taip pat koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą;

6.20. organizuoja valstybės tarnautojų pažymėjimų išdavimą ir apskaitą;

6.21. padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas;

6.22. rengia pažymas ir kitus dokumentus, reikalingus darbuotojų asmeniniams ir socialiniams reikalams spręsti;

6.23. pagal kompetenciją padeda Administracijos direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;

6.24. skaičiuoja valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažą;

6.25. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui Administracijos valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, įstaigų vadovų asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;

6.26. vykdo viešuosius pirkimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

6.27. nagrinėja skundus, prašymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

6.28. padeda Administracijos direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;

6.29. teikia duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai;

6.30. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Administracijos direktoriaus pavedimus.

 

III SKYRIUS

SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

7.  Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau vadinama – Skyriaus darbuotojų), skaičių nustato ir pareigybių aprašymus teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Administracijos direktorius.

8. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui.

9. Kitus Skyriaus darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Skyriaus darbuotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi vedėjui, pavaldūs Administracijos direktoriui.

10. Skyriaus vedėjas:

10.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

10.2. rengia ir derina Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir Skyriaus veiklos nuostatus;

10.3. teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

10.4. teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo Skyriaus darbuotojams;

10.5. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą per kalendorinius metus;

10.6. tvirtina Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

10.7. atlieka kitas jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

11. Skyriaus vedėjo ar kito Skyriaus darbuotojo pavadavimo atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu klausimus Skyriaus vedėjo siūlymu sprendžia Administracijos direktorius.

12. Skyriaus darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.

 

IV SKYRIUS 

SKYRIAUS DARBUOTOJŲ  TEISĖS IR PAREIGOS

 

13. Skyriaus darbuotojai turi teisę:

13.1. Administracijos direktoriaus pavedimu atstovauti Administracijai, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;

13.2. gauti iš įstaigos struktūrinių padalinių, įstaigai pavaldžių įstaigų dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

13.3 reikalauti tinkamo materialinio aprūpinimo ir saugių darbo sąlygų;

13.4. nevykdyti pavedimų ar užduočių, jei jie prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams;

13.5. dalyvauti mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, kituose profesiniuose renginiuose;

13.6. nustatyta tvarka naudotis organizacine technika, informacinėmis technologijomis bei telekomunikacijomis, sukurtomis duomenų bazėmis, transportu ir kt.;

13.7. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

14. Skyriaus darbuotojai privalo:

14.1. laiku vykdyti Administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

14.2. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;

14.3. tausoti Savivaldybės turtą, taupyti materialines vertybes bei lėšas, nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis Savivaldybės turtu ir informacija kitokia tvarka nei nustato įstatymai ir kiti teisės aktai;

14.4. atsisakyti tarnybinių veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą;

14.5. laikytis Administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių, tarnybinės veiklos etikos principų.

 

V SKYRIUS

SKYRIAUS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

 

15. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas atleidimo iš pareigų įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus Administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

16. Reikalų perdavimo ir perėmimo akte turi būti įrašytas perduodamas turtas, kuriuo naudojosi atleidžiamas darbuotojas, darbuotojo vedamos ir sutvarkytos archyvinės bylos, už kurias jis buvo atsakingas, kita  aktuali informacija.

17. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo, taip pat Administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

18. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Administracijos direktoriui, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Atleidžiamas darbuotojas turi teisę gauti akto kopiją.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Skyrius likviduojamas ir pertvarkomas Savivaldybės tarybos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

20. Skyriaus veiklos nuostatai gali būti keičiami ir / ar papildomi Administracijos direktoriaus įsakymu.

__________________

 

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-17 15:28:17