Meniu
INVESTICIJŲ, STRATEGINIO PLANAVIMO IR VIETINIO ŪKIO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 12 d. įsakymu

Nr. B-ĮV-675

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INVESTICIJŲ, STRATEGINIO PLANAVIMO IR VIETINIO ŪKIO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

 

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus nuostatai (toliau vadinama – Skyriaus veiklos nuostatai) nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus (toliau – Skyriaus) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Skyriaus veiklos nuostatais.

3. Skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, steigiamas Savivaldybės tarybos sprendimu, tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui ir sprendžiantis jo kompetencijai priklausančius klausimus.

4. Skyrius turi antspaudą su pavadinimu „Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyrius“.

 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS


5. Skyriaus uždaviniai yra:

5.1. rengti ir įgyvendinti įstaigos politiką socialinės infrastruktūros srityje;

5.2. kurti, diegti ir organizuoti  strateginio planavimo sistemą ir procesą ir koordinuoti savivaldybės strateginių planų rengimą ir įgyvendinimą.

5.3. inicijuoti ir koordinuoti savivaldybės projektų paraiškų rengimą finansinei paramai gauti, gavus paramą, koordinuoti savivaldybės projektų įgyvendinimą.

5.4. siekti pritraukti į rajoną investicijas, užmegzti, plėtoti ir koordinuoti savivaldybės bendradarbiavimą su užsienio šalių partneriais.

6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

6.1. rengia paraiškas finansinei paramai gauti iš investicijų programų ir atlieka darbą, susijusį su iš jų gautų investicinių lėšų įsisavinimu;

6.2. inicijuoja rajono strateginės plėtros planų rengimą ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

6.3. teikia ataskaitas, susijusias su investicinių projektų įgyvendinimu;

6.4. kaupia informaciją apie Lietuvos Respublikoje skelbiamas investicinių ir kitų projektų programas, kurių finansavimas vykdomas iš ES struktūrinių ir kt. fondų, teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo Savivaldybėje;

6.5. teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ir savivaldybės įsteigtoms įmonėms, rengiančioms investicinius projektus ar paraiškas;

6.6. bendradarbiauja su institucijomis, užsiimančiomis investicijų politika;

6.7. ruošia viešosios turizmo infrastruktūros projektus, koordinuoja jų įgyvendinimą;

6.8. parengia ir teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti finansinės paramos smulkiam ir vidutiniam verslui programą ir koordinuoja jos įgyvendinimą;

6.9. rengia ir teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti Savivaldybės bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis programą, koordinuoja jos įgyvendinimą;

6.10. koordinuoja viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir versto informacijos centro veiklą;

6.11. palaiko ryšius su asocijuotomis verslo struktūromis;

6.12. koordinuoja Savivaldybę reprezentuojančių leidinių leidimą, informacinių stendų įrengimą;

6.13. įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka išduoda leidimus (licencijas) ūkio subjektams, vykdantiems licencijuojamą komercinę-ūkinę veiklą;

6.14. išduoda kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos paslaugų teikimo pažymėjimus;

6.15. koordinuoja bendrus veiksmus su Nacionaline vartotojų teisių apsaugos taryba vykdant vartotojų informavimą ir konsultavimą;

6.16. parengia ir teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti Savivaldybės viešųjų darbų programą, atlieka darbą, susijusį su Vilkaviškio darbo biržos Savivaldybės administracijai teikiamais darbo rinkos klausimais;

6.17. ruošia prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarką viešosiose vietose, fiksuoto pajamų mokesčio, atitinkamos veiklos vietinės rinkliavos projektus;

6.18. kaupia ir sistemina informaciją apie Savivaldybės administracijos rengiamas ir parengtas paraiškas finansinei paramai gauti, apie gautą paramą bei smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms suteiktą finansinę paramą iš rajono Savivaldybės biudžeto;

6.19. vadovaudamasis galiojančiais norminiais teisės aktais, rengia informacinių, tvarkomųjų bei kitų dokumentų projektus;

6.20. dalyvauja Savivaldybės administracijos komisijų darbe.

6.21. Vykdo statinių naudojimo priežiūrą.

6.22. Organizuoja vietinės reikšmės kelių, gatvių, lietaus kanalizacijos tinklų ir valyklų, gatvių apšvietimo bei kitų infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos darbų vykdymo priežiūrą. vietinės reikšmės kelių, gatvių remontą, tiesimą ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimą;

6.23. Administruoja geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, kitų komunalinių paslaugų teikimą;

6.24. Sprendžia su elektros energijos, dujų, vandens tiekimo, nuotėkų nuvedimo ir valymo įrenginių, šilumos energijos gamybos ir tiekimo objektų eksploatavimu, remontu, renovacija, vystymu ir kainodara susijusius klausimus.

6.25. Dalyvauja klausimų sprendime dėl naudotojų atsijungimo nuo centralizuoto šilumos ir karšto vandens tiekimo.

6.26. Administruoja infrastruktūros ir socialinės - ekonominės veiklos planavimą, dalyvauja strateginių plėtros ir veiklos planų rengime;

6.27. Organizuoja Savivaldybės objektų projektavimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto darbus;

6.28. Rengia statybos objektų kainų nustatymo sąmatas ir vykdo statinių statybos darbų techninę priežiūrą.

6.29. Teikia pasiūlymus, išvadas ir rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių ir kitų tvarkomųjų dokumentų projektus skyriaus veiklos klausimais

6.30. Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, teikia išvadas šiais klausimais, rengia atsakymų projektus. Dalyvauja Savivaldybės mero ir Administracijos direktoriaus sudarytų komisijų darbe.

6.31. Tikrina rangovinių organizacijų pateiktus sąmatinius skaičiavimus ir juose įrašytų kainų pagrįstumą;

6.32. Administruoja:

6.32.1. Savivaldybei priklausančių pirčių eksploatavimą;

6.32.2. daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų bendrosios nuosavybės patalpų administravimo klausimus bei kontroliuoja paskirtų administratorių veiklą.

6.32.3. ritualinių paslaugų teikimą ir kapinių priežiūrą.

6.32.4. prekybos ir kitų paslaugų teikimą savivaldybės ar jos kontroliuojamų įmonių administruojamose turgavietėse ir viešose vietose.

6.33. Organizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) ir asbesto šalinimo programų įgyvendinimą;

6.34. Sprendžia klausimus, susietus su Vilkaviškio rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų remonto rėmimo programos įgyvendinimu..

6.35. Teikia siūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, atskirų pastatų, statinių ir įrenginių techninių projektų rengimo, teikia objektų statybos ir atnaujinimo priešprojektinius pasiūlymus;

6.36. Inicijuoja darbų, paslaugų ir prekių viešuosius pirkimus;

6.37. Atlieka vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą analizę pagal Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro pateiktus duomenis, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui ataskaitas ir pasiūlymus vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą klausimais.

6.38. Rengia visuomenės aptarnavimo sutarčių projektus;

6.39. Rengia važiavimo išlaidų mokiniams ir vaikų globos įstaigų gyventojams bei kitais atvejais, profesinio mokymo mokyklos moksleivių važiavimo išlaidų, keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei kompensavimo tvarkos aprašus.

6.40. Administruoja keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo klausimus, vykdo lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo priežiūrą ir kontrolę.

6.41. Išduoda ūkio subjektams leidimus (licencijas) įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

6.42. Įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka išduoda leidimus (licencijas) ūkio subjektams, vykdantiems licencijuojamą komercinę-ūkinę veiklą;

6.43. Rengia ir teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti Savivaldybės viešųjų darbų programą, atlieka darbą, susijusį su Vilkaviškio darbo biržos Savivaldybės administracijai teikiamais darbo rinkos klausimais;

6.44. Rengia sprendimų ir kitų teisės aktų projektus, reglamentuojančius vietinės rinkliavos už leidimų įrengti išorinę reklamą, prekybos ir kitų paslaugų teikimo bei komercinių renginių organizavimo viešosiose vietose išdavimą.

6.45. Išduoda kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių paslaugos teikimo bei turistinės stovyklos paslaugos teikimo pažymėjimus.

6.46 Vykdo vietinės rinkliavos  administravimą, analizuoja informaciją apie vietinės rinkliavos surinkimą ir teikia ataskaitas savivaldybės administracijos direktoriui.

6.47. Pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Administracijos direktoriaus pavedimus.

 

II. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS


7. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau vadinama – Skyriaus darbuotojų), skaičių nustato ir pareigybių aprašymus teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Administracijos direktorius.

8. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui.

9. Kitus Skyriaus darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo ir Darbo kodekso nustatyta tvarka. Skyriaus darbuotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi vedėjui, pavaldūs Administracijos direktoriui

10. Skyriaus vedėjas:

10.1. organizuoja skyriaus darbą;

10.2. rengia ir derina Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir Skyriaus veiklos nuostatus;

10.3. teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo Skyriaus darbuotojams;

10.4. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą per kalendorinius metus;

10.5. tvirtina Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

10.6. atlieka kitas jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

11. Skyriaus vedėjo ar kito Skyriaus darbuotojo pavadavimo atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu klausimus Skyriaus vedėjo siūlymu sprendžia Administracijos direktorius.

12. Skyriaus darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.

 

IV. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS


13. Skyriaus darbuotojai, įgyvendindami Skyriui pavestus uždavinius ir atlikdami funkcijas, turi teisę:

13.1. nustatyta tvarka gauti iš Administracijos struktūrinių padalinių, jai pavaldžių įstaigų dokumentus ir informaciją skyriaus kompetencijos klausimais;

13.2. reikalauti iš įmonių, gaunančių finansinę paramą iš Savivaldybės biudžeto, pateikti informaciją apie lėšų panaudojimą;

13.3. organizuoti Administracijos struktūrinių padalinių darbuotojų pasitarimus Savivaldybės strateginio planavimo klausimais;

13.4. teikti Savivaldybės tarybai, merui, Administracijos direktoriui, jų sudarytoms komisijoms siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

13.5. Administracijos direktoriaus pavedimu atstovauti Administracijai, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;

13.6. reikalauti tinkamo materialinio aprūpinimo ir saugių darbo sąlygų;

13.7. nevykdyti pavedimų ir užduočių, jei jie prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams;

13.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

14. Skyriaus darbuotojai privalo:

14.1. vadovautis Skyriaus veiklos nuostatais ir savo pareigybių aprašymais;

14.2. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;

14.3. laiku ir kokybiškai vykdyti Administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

14.4. nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis Savivaldybės turtu ir informacija kitokia tvarka nei nustato įstatymai ir kiti teisės aktai;

14.5. tausoti Savivaldybės turtą, taupyti materialines vertybes bei lėšas;

14.6. atsisakyti tarnybinių veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą;

14.7. laikytis Administracijos vidaus darbo tvarkos aprašo, tarnybinės veiklos etikos principų.

 

V. SKYRIAUS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS


15. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas atleidimo iš pareigų įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus Administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

16. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo, taip pat Administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

17. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Administracijos direktoriui, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Atleidžiamas Skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.

18. Jei iš pareigų atleidžiamas kitas Skyriaus darbuotojas, jo reikalus perima Skyriaus vedėjas kartu su reikalus perduodančiu darbuotoju, pasirašydamas reikalų perdavimo ir priėmimo aktą.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


19. Skyrius likviduojamas ir pertvarkomas Savivaldybės tarybos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

20. Skyriaus veiklos nuostatai gali būti keičiami ir / ar papildomi Administracijos direktoriaus įsakymu.

21. Skyrius pagal savo kompetenciją turi veikimo, iniciatyvos ir sprendimų priėmimo laisvę.