Meniu
Informacinių technologijų skyriaus veiklos nuostatai

                                                   

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2019 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. B-ĮV-47

 


VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus veiklos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracijos) Informacinių technologijų skyriaus (toliau – Skyriaus) statusą, uždavinius, funkcijas, teises, valdymą, darbo organizavimo tvarką, pertvarkymą ir likvidavimą bei reikalų ir turto perdavimą.

2. Skyrius yra Administracijos struktūrinis padalinys, steigiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui.

3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos ir kitais įstatymais bei teisės aktais, Vilkaviškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais bei šiais Nuostatais.

4. Skyrius turi antspaudą su pavadinimu „Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyrius“.

 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5. Skyriaus uždaviniai yra:

5.1. organizuoti Administracijos telekomunikacinio tinklo darbą, užtikrinti tinkamą ir saugų telekomunikaciniame tinkle naudojamos kompiuterinės, duomenų perdavimo ir programinės įrangos funkcionavimą;

5.2. kompetencijos ribose įgyvendinti Vyriausybės programoje numatytus informacinės visuomenės ir elektroninės valdžios plėtros uždavinius, vykdyti Savivaldybės tarybos politiką informacinių technologijų srityje;

5.3. užtikrinti ryšius su visuomene ir žiniasklaida.

6. Skyriaus, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

6.1. koordinuoja šiuolaikinių informacinių technologijų diegimą, informacinių sistemų projektavimą ir plėtrą Vilkaviškio rajono savivaldybėje;

6.2. projektuoja Administracijos telekomunikacinį tinklą ir jį administruoja;

6.3. Administracijos padaliniams sudaro sąlygas naudotis turimais informacijos šaltiniais pasauliniame kompiuteriniame tinkle bei Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinkle (SVDPT);

6.4. užtikrina Administracijos naudojamų informacinių sistemų funkcionavimą bei administravimą Administracijos telekomunikaciniame tinkle;

6.5. teikia pagalbą seniūnijų darbuotojams gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo informacinės sistemos darbo klausimais, perduoda seniūnijoms iš užsienio ambasadų gautus duomenis apie užsienyje deklaravusius gyvenamąją vietą rajono gyventojus;

6.6. įgyvendina Administracijos vidinių funkcijų ir veiklos kompiuterizavimą;

6.7. administruoja Administracijos internetinius tinklalapius, organizuoja pateikiamos informacijos reguliarų atnaujinimą;

6.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose numatyta tvarka Savivaldybės tarybos sprendimus bei jų projektus skelbia interneto svetainėje;

6.9. atlieka vietinės telefonų stoties programavimo darbus, vykdo telefoninių pokalbių apskaitą;

6.10. prižiūri Administracijos tarnybinio elektroninio pašto sistemą, administruoja vartotojus;

6.11. rengia kompiuterizuotas darbo vietas, instaliuoja kompiuterizuotų darbo vietų specializuotą ir bendros paskirties programinę įrangą ir administruoja jų vartotojus;

6.12. konsultuoja Administracijos darbuotojus dėl kompiuterizuotų darbo vietų eksploatavimo ir programinės įrangos panaudojimo galimybių;

6.13. šalina telekomunikacinio tinklo, kompiuterinės bei programinės įrangos bei vidaus telefonų ryšio gedimus, atlieka kompiuterių techninę ir antivirusinę profilaktiką;

6.14. nustatyta tvarka teikia Administracijos skyriams ir seniūnijoms iš VĮ Registrų centras gaunamus Lietuvos Respublikos piliečių bei asmenų be pilietybės ir kitų valstybių piliečių, turinčių leidimus gyventi Lietuvos Respublikoje ir deklaravusių savo gyvenamąją vietą Vilkaviškio rajono savivaldybėje, asmens duomenis;

6.15. ruošia Administracijos informacinių sistemų duomenų apsaugos nuostatus, įgyvendina tvarkomos informacijos slaptumo ir konfidencialumo priemones, užtikrina duomenų bazėms bei kompiuterių įrangai keliamų saugumo reikalavimų laikymąsi;

6.16. kontroliuoja kompiuterių techninės ir programinės įrangos naudojimo tvarką Administracijoje;

6.17. vertina Administracijos padalinių kompiuterizavimo poreikį ir rengia paraiškas dėl kitos kompiuterinės technikos ir programinės įrangos įsigijimo;

6.18. analizuoja su kompiuterinės įrangos eksploatavimu susijusių medžiagų poreikį, aprūpina darbo vietas eksploatacinėmis medžiagomis;

6.19. tvarko Skyriui priskirtos kompiuterinės ir programinės įrangos apskaitą;

6.20. saugo Administracijos įsigytos programinės įrangos instaliacinę medžiagą, licencijas ir sertifikatus;

6.21. dalyvauja komisijų, į kurias deleguoti, darbe;

6.22. palaiko ryšius su spaudos ir kitų žiniasklaidos priemonių atstovais, teikia informaciją apie svarbiausius Savivaldybės reikalus žiniasklaidai ir visuomenei;

6.23. rūpinasi Savivaldybės įvaizdžio klausimais (visuomenės informavimo priemonės, socialiniai tinklai ir kt.);

6.24. organizuoja vaizdinės informacijos leidybos darbus;

6.25. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

6.26. vykdo kitas įstatymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ar administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas, susijusias su Savivaldybės informacinėmis technologijomis.

 

III. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

7. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau vadinama – Skyriaus darbuotojų), skaičių nustato ir pareigybių aprašymus teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Administracijos direktorius.

8. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui.

9. Kitus Skyriaus darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo ir Darbo kodekso nustatyta tvarka. Skyriaus darbuotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi vedėjui, pavaldūs Administracijos direktoriui.

10. Skyriaus vedėjas:

10.1. organizuoja Skyriaus darbą ir atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

10.2. rengia ir derina Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir Nuostatus;

10.3. teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo Skyriaus darbuotojams;

10.4. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą per kalendorinius metus;

10.5. užtikrina, kad Skyriuje būtų laikomasi darbo drausmės ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų;

10.5. tvirtina Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

10.6. atlieka kitas jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

11. Skyriaus vedėjo ar kito Skyriaus darbuotojo pavadavimo atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu klausimus Skyriaus vedėjo siūlymu sprendžia Administracijos direktorius.

12. Skyriaus darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.

 

IV. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

13. Skyriaus darbuotojai, įgyvendindami Skyriui pavestus uždavinius ir atlikdami funkcijas, turi teisę:

13.1. Administracijos direktoriaus pavedimu atstovauti Administracijai, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;

13.2. gauti iš įstaigos struktūrinių padalinių, įstaigai pavaldžių įstaigų dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms atlikti;

13.5. nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis Administracijos turtu ir informacija kitokia tvarka nei nustato įstatymai ir kiti teisės aktai;

13.6. reikalauti tinkamo materialinio aprūpinimo ir saugių darbo sąlygų;

13.7. nevykdyti pavedimų ar užduočių, jei jie prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams;

13.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

14. Skyriaus darbuotojai privalo:

14.1. laiku vykdyti Administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

14.2. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;

14.3. tausoti Administracijos turtą, taupyti materialines vertybes bei lėšas;

14.4. atsisakyti tarnybinių veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą;

14.5. laikytis Administracijos vidaus darbo tvarkos aprašo, tarnybinės veiklos etikos principų.

 

V. SKYRIAUS REIKALŲ PERDAVIMAS PERĖMIMAS

 

15. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas atleidimo iš pareigų įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus Administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

16. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo, taip pat Administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

17. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Administracijos direktoriui, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Atleidžiamas Skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.

18. Jei iš pareigų atleidžiamas kitas Skyriaus darbuotojas, jo reikalus perima Skyriaus vedėjas kartu su reikalus perduodančiu darbuotoju, pasirašydamas reikalų perdavimo ir priėmimo aktą.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus valstybės tarnautojai.

20. Nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

21. Skyrius likviduojamas ir pertvarkomas Savivaldybės tarybos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

22. Skyrius pagal savo kompetenciją turi veikimo, iniciatyvos ir sprendimų priėmimo laisvę.

 

 

                                               _____________________________

 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-17 15:41:49