Meniu
Finansų ir biudžeto skyriaus veiklos nuostatai

                                                                                                                       

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2011 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. B-ĮV-532

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus veiklos nuostatai (toliau – Skyriaus veiklos nuostatai) nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus (toliau – Skyriaus) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Skyriaus veiklos nuostatais.

3. Skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, steigiamas Savivaldybės tarybos sprendimu, tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui ir sprendžiantis jo kompetencijai priklausančius klausimus.

4. Skyrius turi antspaudą su pavadinimu „Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija. Finansų ir biudžeto skyrius“ ir sąskaitas bankuose.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Skyriaus uždaviniai yra:

5.1. įgyvendinti įstatymus bei kitus teisės aktus, susijusius su savivaldybės biudžeto sudarymu, vykdymu, kontrole ir atskaitomybe;

5.2. kontroliuoti Savivaldybės skolinių įsipareigojimų vykdymą, remiantis įstatymais ir kitais teisės aktais, nustatančiais savivaldybės skolinimosi limitus;

5.3. vykdyti specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti apskaitą;

5.4. vykdyti specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti apskaitą ir tarpusavio atsiskaitymus;

5.5. administruoti valstybinės žemės nuomos mokestį, vykdyti šio mokesčio surinkimą, kontrolę ir apskaitą.

6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

6.1. rengia Savivaldybės pajamų ir asignavimų plano projektą biudžetiniams metams svarstyti Savivaldybės tarybos komitetuose ir tvirtinti Savivaldybės taryboje;

6.2. tikrina asignavimų valdytojų parengtų programų sąmatų projektų skaičiavimų tikslumą, laikymąsi taupumo režimo, asignavimų numatymą esamiems įsiskolinimams padengti, teikia siūlymus dėl programų sąmatų projektų patikslinimo;

6.3. konsultuoja asignavimų valdytojus biudžeto išlaidų planavimo ir tikslingo asignavimų naudojimo klausimais;

6.4. patvirtinus Savivaldybės biudžetą, sudaro metų ketvirčiais paskirstytą Savivaldybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo planą pagal asignavimų valdytojus, programas, valstybės funkcijas ir išlaidų ekonominę klasifikaciją;

6.5. vykdo Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų finansavimą pagal patvirtintas programų sąmatas ir kontroliuoja lėšų naudojimo tikslingumą;

6.6. remdamasis Savivaldybės biudžeto gautomis pajamomis ir Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų panaudotų asignavimų bei asignavimų valdytojų pateiktomis programų sąmatų įvykdymo ataskaitomis, tvarko Savivaldybės biudžeto apskaitą;

6.7. įstatymų nustatyta tvarka tikslina valstybės ir Savivaldybės biudžeto tarpusavio atsiskaitymus;

6.8. rengia ir nustatyta tvarka bei terminais teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų įvykdymo periodines bei metines apyskaitas ir finansinių ataskaitų rinkinius;

6.9. kaupia bei analizuoja duomenis apie Savivaldybės biudžetinių įstaigų kreditinius įsiskolinimus ir suvestines formas nustatytais terminais teikia Finansų ministerijai;

6.10. teikia Finansų ministerijai periodines ataskaitas apie Savivaldybės skolinius įsipareigojimus, gautų paskolų panaudojimą ir skolos būklę;

6.11. vykdo moksleivio krepšelio lėšų apskaitą ir tarpusavio atsiskaitymus tarp savivaldybių, tvarko, koreguoja bei prižiūri mokinių registro duomenų teisingumą, teikia ataskaitas Lietuvos Respublikos švietimo ministerijai ir Švietimo informacinių technologijų centrui;

6.12. vykdo nuomos mokesčio už valstybinę žemę apskaičiavimą, tvarko šio mokesčio apskaitą, rengia bendrosios nepriemokos ataskaitas, vykdo nepriemokų ir delspinigių mokėjimo kontrolę;

6.13. analizuoja asignavimų valdytojų, įstaigų ir gyventojų prašymus lėšų skyrimo, mokesčių lengvatų bei kitais klausimais;

6.14. vadovaudamasis galiojančiais norminiais teisės aktais, rengia informacinių, tvarkomųjų ir kitų dokumentų projektus;

6.15. dalyvauja Administracijos darbe – įvairiose komisijose, rengiant Savivaldybės veiklos strateginius planus, atlieka kitus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

6.16. vykdo kitas įstatymų ir teisės aktų nustatytas funkcijas.

III. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

7. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – Skyriaus darbuotojų), skaičių nustato ir pareigybių aprašymus teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Administracijos direktorius.

8. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui.

9. Kitus Skyriaus darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo ir Darbo kodekso nustatyta tvarka. Skyriaus darbuotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi vedėjui, pavaldūs Administracijos direktoriui.

10. Skyriaus vedėjas:

10.1. organizuoja Skyriaus darbą;

10.2. rengia ir derina Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir Skyriaus veiklos nuostatus;

10.3. teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo Skyriaus darbuotojams;

10.4. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą per kalendorinius metus;

10.5. tvirtina Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

10.6. atlieka kitas jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

11. Skyriaus vedėjo ar kito Skyriaus darbuotojo pavadavimo atostogų, komandiruočių, stažuočių ir ligos metu klausimus Skyriaus vedėjo siūlymu sprendžia Administracijos direktorius.

12. Skyriaus darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.

IV. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

13. Skyriaus darbuotojai, įgyvendindami Skyriui pavestus uždavinius ir atlikdami funkcijas, turi teisę:

13.1. Administracijos direktoriaus pavedimu atstovauti Administracijai, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;

13.2. gauti iš įstaigos struktūrinių padalinių, įstaigai pavaldžių įstaigų dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

13.3. nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis Savivaldybės turtu ir informacija kitokia tvarka, nei nustato įstatymai ir kiti teisės aktai;

13.4. reikalauti tinkamo materialinio aprūpinimo ir saugių darbo sąlygų;

13.5. nevykdyti pavedimų ar užduočių, jei jie prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams;

13.6. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

14. Skyriaus darbuotojai privalo:

14.1. laiku vykdyti Administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

14.2. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;

14.3. tausoti Savivaldybės turtą, taupyti materialines vertybes ir lėšas;

14.4. atsisakyti tarnybinių veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą;

14.5. laikytis Administracijos vidaus darbo tvarkos aprašo, tarnybinės veiklos etikos principų.

V. SKYRIAUS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

15. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas atleidimo iš pareigų įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus Administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

16. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo, taip pat Administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

17. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Administracijos direktoriui, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Atleidžiamas Skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.

18. Jei iš pareigų atleidžiamas kitas Skyriaus darbuotojas, jo reikalus perima Skyriaus vedėjas kartu su reikalus perduodančiu darbuotoju, pasirašydamas reikalų perdavimo ir priėmimo aktą.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Skyrius likviduojamas ir pertvarkomas Savivaldybės tarybos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

20. Skyriaus veiklos nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Administracijos direktoriaus įsakymu.

21. Skyrius pagal savo kompetenciją turi veikimo, iniciatyvos ir sprendimų priėmimo laisvę.

____________________________________