Meniu
Centralizuoto vidaus audito skyriaus

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės      

administracijos direktoriaus

2015 m. lapkričio 26 d.  įsakymu

Nr. B-ĮV-1350

 

 

 

 VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos nuostatai (toliau vadinama – Skyriaus veiklos nuostatai) nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus  (toliau - Skyriaus)  uždavinius ir funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

2. Skyrius – Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, įsteigtas vidaus auditui atlikti Savivaldybės administracijoje ir visuose jai pavaldžiuose ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse. 

3. Skyriaus paskirtis – atlikti nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą siekiant užtikrinti viešojo juridinio asmens veiklos gerinimą.

4. Skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, steigiamas Savivaldybės tarybos sprendimu, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

5. Skyrius yra nepriklausomas nuo vertinamos viešojo juridinio asmens veiklos, jo atliekamų vidaus kontrolės procedūrų ir nėra už jas atsakingas.

6. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą ir Skyriaus veiklos nuostatais.      

7. Skyriaus vadovo – valstybės tarnautojo, taip pat skyriaus specialistų – valstybės tarnautojų – skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme.

8. Skyrius turi antspaudą su pavadinimu „Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius“.

 

II SKYRIUS

SKYRIAUS  TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

9. Skyriaus tikslai – padėti didinti viešojo juridinio asmens, jam pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos efektyvumą, įgyvendinti strateginį ir kitus veiklos planus, programas  ir procedūras.

10. Skyriaus uždaviniai yra:

10.1. tikrinti ir vertinti, ar Savivaldybės administracijoje, jai pavaldžiuose ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse, sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar jų veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, jų vietinių (lokalinių) norminių teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;

10.2. teikti Savivaldybės administracijos direktoriui, jam pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų  juridinių asmenų vadovams objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl savivaldybės administracijos veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos audituotuose Savivaldybės administracijos padaliniuose, jam pavaldžiuose ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

11. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

11.1. tikrina ir vertina Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų:

11.1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;

11.1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;

11.1.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitikimą jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;

11.1.4. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;

11.1.5 lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;

11.1.6. turto apskaitą ir apsaugą;

11.1.7. informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;

11.2. rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip patobulinti Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklą ir vidaus kontrolę;

11.3. analizuoja viešojo juridinio asmens veiklos trūkumus, dėl kurių viešojo juridinio asmens atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo viešojo juridinio asmens vadovui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą.

11.4. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą.

11.5. vykdo pažangos stebėjimą (veikla po atlikto audito);

11.6. rengia Skyriaus veiklos ataskaitą;

11.7. organizuoja ir tvarko Skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatytąja tvarka į archyvą;

11.8. atlieka kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, Savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymus, susijusius su vidaus auditu.

12. Skyrius įgyvendina  savo uždavinius ir funkcijas palaikydamas glaudžius ryšius su Savivaldybės administracijos padaliniais, jai pavaldžiais ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtais viešaisiais juridiniais asmenimis, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia vidaus auditui atlikti.

 

III SKYRIUS

 SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

13. Skyriui vadovauja ir vadovaudamasis Skyriaus veiklos nuostatais jo veiklą savarankiškai organizuoja Skyriaus vedėjas, kuris tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

14. Skyriaus vedėjas atsako už Nuostatais Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymo organizavimą.

15. Skyriaus vedėjas, be Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nustatytų pagrindinių funkcijų, vadovaudamasis vidaus audito nepriklausomumo principu:

15.1. organizuoja ir tobulina Skyriaus darbą, pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus  Savivaldybės administracijos direktoriui;

15.2. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Savivaldybės administracijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;

15.3. palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei  organizacijomis;

15.4. stebėtojo teisėmis dalyvauja Savivaldybės administracijos organizuojamuose pasitarimuose;

15.5. rengia Skyriaus specialistų pareigybių aprašymus (pareigines instrukcijas) ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti;

15.6. pagal suderintą su Savivaldybės administracijos direktoriumi Skyriaus veiklos planą, organizuoja Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą;

15.7. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus specialistų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;

15.8. prižiūri Skyriaus specialistų atliekamą vidaus auditą ir įvertina jų darbo dokumentų ir vidaus audito ataskaitos kokybę, norminių teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus specialistų (valstybės tarnautojų) tarnybinę veiklą.

16. Skyriaus vedėjas kasmet, iki kovo 1 d., parengia ir pateikia Finansų ministerijai, Savivaldybės administracijos direktoriui, taip pat Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai, jos prašymu, metinę Skyriaus veiklos ataskaitą.

17. Skyriaus specialistai yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų vykdymą.

18. Skyriaus vedėjo ir specialistų  kvalifikacinius reikalavimus, pavaldumą, jų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, kiti norminiai teisės aktai, taip pat pareigybių aprašymai.

19. Skyriaus specialistų profesinio elgesio principus ir normas, kurių jie turi laikytis įgyvendindami savo teises, atlikdami teisės aktuose nustatytas pareigas ir funkcijas, nustato Viešojo juridinio asmens, kuris valdo, naudoja valstybės ir savivaldybės turtą ir juo disponuoja, vidaus auditorių profesinės etikos taisyklės, patvirtintos finansų ministro 2003 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1K-117.

 

IV SKYRIUS

 SKYRIAUS TEISĖS

 

20. Skyrius,  įgyvendindamas pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

20.1. vadovaudamasis norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, pasirinkti vidaus audito mastą, tikslus ir taikomų vidaus audito procedūrų pobūdį;

20.2. atlikti kontrolinius matavimus, turto inventorizavimą, kitaip tikrinti Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų turtą, taip pat imtis kitų būtinų veiksmų;

20.3. naudotis Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų  sukaupta informacija, kuri būtina vidaus auditui atlikti;

20.4. be atskiro Savivaldybės administracijos direktoriaus, jam pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovų nurodymo gauti iš visų padalinių visų vidaus auditui atlikti reikiamų dokumentų kopijas ir informaciją;

20.5 tikrinti Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų finansinius ir kitus veiklos dokumentus, turtą, kurį jie valdo, naudoja arba juo disponuoja;

20.6. gauti Savivaldybės administracijos padalinių, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų paaiškinimus raštu ir žodžiu;

20.7. gavęs Savivaldybės administracijos direktoriaus sutikimą (kai audituojamas jam pavaldus ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtas viešasis juridinis asmuo – pastarojo vadovo sutikimą), pasitelkti kitų savivaldybės administracijos padalinių, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų atitinkamų sričių valstybės tarnautojus arba darbuotojus specifinių sričių vidaus auditui atlikti;

20.8. dalyvauti mokyme ir kelti savo kvalifikaciją;

20.9. reikalauti, kad Savivaldybės administracijos direktorius, jam pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovai sudarytų sąlygas atlikti vidaus auditą.

21. Skyriaus specialistai privalo:

21.1. laiku vykdyti Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

21.2. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;

21.3. tausoti Savivaldybės turtą, taupyti materialines vertybes bei lėšas;

21.4. atsisakyti tarnybinių veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą;

21.5. laikytis Savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos aprašo, tarnybinės veiklos etikos principų.

 

V SKYRIUS

 SKYRIAUS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

 

22. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas atleidimo iš pareigų įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

23. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo, taip pat Savivaldybės administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

24. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Savivaldybės administracijos direktoriui, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Atleidžiamas Skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.

25. Jei iš pareigų atleidžiamas kitas Skyriaus darbuotojas, jo reikalus perima Skyriaus vedėjas kartu su reikalus perduodančiu darbuotoju, pasirašydamas reikalų perdavimo ir priėmimo aktą.

 

VI SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Skyrius likviduojamas ir pertvarkomas Savivaldybės tarybos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

27. Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ir / ar papildomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

28. Skyrius pagal savo kompetenciją turi veikimo, iniciatyvos ir sprendimų priėmimo laisvę.

 

____________________________

 

  

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-11 15:45:34