Meniu
Bendrojo skyriaus veiklos nuostatai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-1201

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDROJO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus nuostatai (toliau vadinama – Skyriaus veiklos nuostatai) nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus (toliau – Skyriaus) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Skyriaus veiklos nuostatais.

3. Skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, steigiamas Savivaldybės tarybos sprendimu, tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui ir sprendžiantis jo kompetencijai priklausančius klausimus.

4. Skyrius turi antspaudą su pavadinimu ,,Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius“.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Skyriaus uždaviniai yra:

5.1. organizuoti Savivaldybės tarybos, jos komitetų, komisijų posėdžių darbą;

5.2. organizuoti Savivaldybės tarybos ir Administracijos dokumentų valdymą;

5.3. organizuoti fizinių ir juridinių asmenų priėmimą, jų prašymų, pasiūlymų, pareiškimų bei skundų nagrinėjimą;

5.4. vykdyti valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę Vilkaviškio rajono savivaldybėje;

5.5. koordinuoti Savivaldybės mero ir Administracijos direktoriaus priimamojo darbą;

5.6. rūpintis Administracijos darbuotojų darbo sauga;

5.7. užtikrinti likviduotų rajono įmonių, įstaigų ir organizacijų, Administracijos padalinių archyvinių dokumentų tinkamą saugojimą;

5.8. užtikrinti ryšius su visuomene ir žiniasklaida;

5.9. organizuoti Savivaldybės tarybos ir Administracijos padalinių aprūpinimą materialinėmis-techninėmis priemonėmis;

5.10. užtikrinti administracinių patalpų apsaugą, švarą ir tvarką.

6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias savivaldybei priskirtas valstybines funkcijas:

6.1. Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės:

6.1.1. kontroliuoja, kaip Savivaldybėje vykdomas Valstybinės kalbos įstatymas ir kiti jos vartojimą ir taisyklingumą reglamentuojantys teisės aktai;

6.1.2. kontroliuoja, ar valstybinė kalba vartojama Savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų viešuosiuose užrašuose, antspauduose, dokumentų blankuose, gaminių ir paslaugų pavadinimuose bei aprašuose;

6.1.3. kontroliuoja, ar Savivaldybės visuomenės informavimo priemonės, leidėjai laikosi taisyklingos lietuvių kalbos normų;

6.1.4. surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, įstatymų nustatyta tvarka skiria administracines nuobaudas.

6.2. Savivaldybei pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo:

6.2.1. priima likviduotų Savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų dokumentus saugoti į archyvą, užtikrina jų laikymą, saugojimą, naudojimą, atlieka priimtų dokumentų ekspertizę;

6.2.2. išduoda turimų dokumentų pagrindu archyvines pažymas, rengia atsakymus į užklausimus;

6.2.3. teikia informaciją valstybinių archyvų sistemos įstaigoms apie saugomus dokumentus.

7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias savarankiškąsias funkcijas:

7.1. Savivaldybės tarybos posėdžių, komitetų, komisijų darbo organizavimo:

7.1.1. organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės tarybos posėdžių medžiagos pateikimą Savivaldybės tarybos nariams, rašo Savivaldybės tarybos posėdžių protokolus, įformina priimtus sprendimus, perduoda juos vykdytojams ir Skyriaus kompetencijos ribose kontroliuoja jų vykdymą;

7.1.2. organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės tarybos dokumentų tvarkymą, jų tinkamą įforminimą ir perdavimą Administracijos archyvui;

7.1.3. atlieka Savivaldybės tarybos, jos komitetų bei komisijų posėdžių, pasitarimų techninį aptarnavimą.

7.2. Administracijos dokumentų valdymo ir Administracijos archyvo darbo organizavimo:

7.2.1. tvarko gautus ir siunčiamus dokumentus, registruoja juos Dokumentų valdymo sistemoje, daro jų skaitmenines kopijas, referuoja Savivaldybės merui bei Administracijos direktoriui apie gaunamų raštų vykdymą, kontroliuoja, kaip vykdomi raštai pagal rezoliucijas, išsiunčia juos vykdytojams arba adresatams, atlieka pašto siuntų ir kitos korespondencijos priėmimą;

7.2.2. rengia Skyriaus kompetencijos klausimais Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;

7.2.3. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius planus ir ataskaitas, kitus Administracijos veiklą reglamentuojančius norminius dokumentus;

7.2.4. kontroliuoja pagal Skyriaus kompetenciją dokumentų valdymo būklę, teikia metodinę pagalbą, organizuoja mokymus Administracijos padaliniams;

7.2.5. rengia Administracijos suvestinius dokumentacijos planus, registrų sąrašus ir nustatyta tvarka teikia juos derinti;

7.2.6. ruošia bylų saugojimo, dokumentų tikrinimo ir atrinktų naikinti bylų aktus, kitus dokumentus archyvo klausimais, atlieka dokumentų vertės ekspertizę, organizuoja Dokumentų ekspertų komisijos darbą;

7.2.7. palaiko ryšius su atitinkamomis valstybinėmis archyvų įstaigomis;

7.2.8. organizuoja nustatyta tvarka slaptos informacijos raštvedybą, slaptų dokumentų apsaugą.

7.3. Fizinių ir juridinių asmenų priėmimo:

7.3.1. registruoja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, pareiškimus bei skundus, tvarko jų apskaitą, prižiūri, ar laiku atsakoma pareiškėjams, pareiškėjų pageidavimu rengia dokumentų kopijas bei išrašus;

7.3.2. organizuoja fizinių ir juridinių asmenų, delegacijų, svečių priėmimą.

7.4. Ryšių su visuomene ir žiniasklaida užtikrinimo:

7.4.1. palaiko ryšius su spaudos ir kitų žiniasklaidos priemonių atstovais, teikia informaciją apie svarbiausius Savivaldybės reikalus žiniasklaidai ir visuomenei;

7.4.2. rūpinasi Savivaldybės įvaizdžio formavimo klausimais, jubiliejiniais sveikinimais, apdovanojimais, leidyba ir kt.;

7.4.3. prenumeruoja periodinius leidinius, vykdo vertimus į (iš) lietuvių kalbą.

7.5. Administracinių patalpų priežiūros, Administracijos padalinių aprūpinimo materialinėmis-techninėmis priemonėmis organizavimo:

7.5.1. prižiūri administracinius pastatus ir patalpas, rūpinasi vandentiekio, kanalizacijos, šildymo, vėdinimo sistemų, elektros energijos tiekimo vidaus tinklų eksploatacija, patalpų švara ir tvarka;

7.5.2. organizuoja ir vykdo administracinių pastatų ir patalpų, teritorijos apsaugą;

7.5.3. organizuoja aprūpinimą transporto priemonėmis, rūpinasi jų priežiūra, remontu, draudimu;

7.5.4. aprūpina Administracijos padalinius kanceliarinėmis, švaros ir kt. prekėmis.

7.6. Administracijos darbuotojų darbo ir priešgaisrinės saugos reikalavimų užtikrinimo;

7.7. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Administracijos direktoriaus pavedimus.

III. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

8. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau vadinama – Skyriaus darbuotojų), skaičių nustato ir pareigybių aprašymus teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Administracijos direktorius.

9. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui.

10. Kitus Skyriaus darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo ir Darbo kodekso nustatyta tvarka. Skyriaus darbuotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi vedėjui, pavaldūs Administracijos direktoriui.

11. Skyriaus vedėjas:

11.1. organizuoja Skyriaus darbą;

11.2. rengia ir derina Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir Skyriaus veiklos nuostatus;

11.3. teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo Skyriaus darbuotojams;

11.4. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą per kalendorinius metus;

11.5. tvirtina Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

11.6. atlieka kitas jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

12. Skyriaus vedėjo ar kito Skyriaus darbuotojo pavadavimo atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu klausimus Skyriaus vedėjo siūlymu sprendžia Administracijos direktorius.

13. Skyriaus darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.

IV. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

14. Skyriaus darbuotojai turi teisę:

14.1. Administracijos direktoriaus pavedimu atstovauti Administracijai, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;

14.2. gauti iš įstaigos struktūrinių padalinių, įstaigai pavaldžių įstaigų dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms atlikti;

14.3. nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis Savivaldybės turtu ir informacija kitokia tvarka nei nustato įstatymai ir kiti teisės aktai;

14.4. reikalauti tinkamo materialinio aprūpinimo ir saugių darbo sąlygų;

14.5. nevykdyti pavedimų ar užduočių, jei jie prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams;

14.6 naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

15. Skyriaus darbuotojai privalo:

15.1. laiku vykdyti Administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

15.2. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;

15.3. tausoti Savivaldybės turtą, taupyti materialines vertybes bei lėšas;

15.4. atsisakyti tarnybinių veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą;

15.5. laikytis Administracijos vidaus darbo tvarkos aprašo, tarnybinės veiklos etikos principų.

V. SKYRIAUS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

16. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas atleidimo iš pareigų įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus Administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

17. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo, taip pat Administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

18. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Administracijos direktoriui, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Atleidžiamas Skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.

19. Jei iš pareigų atleidžiamas kitas Skyriaus darbuotojas, jo reikalus perima Skyriaus vedėjas kartu su reikalus perduodančiu darbuotoju, pasirašydamas reikalų perdavimo ir priėmimo aktą.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Skyrius likviduojamas ir pertvarkomas Savivaldybės tarybos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

21. Skyriaus veiklos nuostatai gali būti keičiami ir / ar papildomi Administracijos direktoriaus įsakymu.

22. Skyrius pagal savo kompetenciją turi veikimo, iniciatyvos ir sprendimų priėmimo laisvę.

_________________________