Meniu
Žemės ūkio skyriaus veiklos nuostatai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2011 m. birželio 8 d.
įsakymu Nr. B-IV-579

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Šie nuostatai nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus (toliau tekste ─ skyrius) uždavinius, apibrėžia jo funkcijas, struktūrą, teises, pareigas ir atsakomybę.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos veiklos nuostatais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais.

3. Skyriaus darbuotojai tiesiogiai atskaitingi Administracijos direktoriui.

4. Skyriaus veiklą organizuoja skyriaus vedėjas.

5. Skyriaus veikla grindžiama individualiu ir komandiniu darbu bei asmenine skyriaus tarnautojų atsakomybe.

6. Skyrius turi anspaudą su tokiu įrašu: „Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija. Žemės ūkio skyrius“.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

7. Svarbiausi skyriaus uždaviniai:

7.1. teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti kaimo plėtros programas, finansuojamas iš valstybės biudžeto, taip pat rengti kaimo plėtros programų, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto, projektus, Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka teikti juos tvirtinti Savivaldybės tarybai bei organizuoti jų įgyvendinimą;

7.2. įgyvendinti savivaldybėje valstybės politiką žemės ūkio, melioracijos, kaimo plėtros srityse.

8. Pagrindinės Žemės ūkio skyriaus funkcijos:

8.1. žemės ūkio produkcijos kvotų administravimas;

8.2. žemės ūkio valdų ir ūkininkų ūkių registravimas;

8.3. žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo darbų administravimas

8.4. stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros programų įgyvendinimas, medžiojamų gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymas;

8.5. valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas patikėjimo teise;

8.6. traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimas ir techninė priežiūra;

8.7. kaimo plėtros priemonių įgyvendinimo administravimas;

8.8. organizuoti agrarinės aplinkosaugos priemonių įgyvendinimą, skatinti ekologinį ūkininkavimą, tausojančią žemdirbystę;

8.9. dalyvauti rengiant bei įgyvendinant ilgalaikes ir trumpalaikes Savivaldybės tarybos patvirtintas infrastruktūros programas kaime;

8.10. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento bei Savivaldybės administracijos nuostatų nustatyta tvarka rengti arba dalyvauti rengiant skyriaus kompetencijos klausimais kitus Savivaldybės institucijų sprendimų bei potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų, mero ir Savivaldybės administracijos direktoriaus raštų projektus;

8.11. rengti informaciją apie valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą žemės ūkio ir melioracijos srityse;

8.12. rengti Savivaldybės vardu teikiamas ataskaitas bei informaciją Žemės ūkio ministerijai ir Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

8.13. konsultuoti savivaldybės teritorijoje melioracijos įrenginių naudotojus ir teikti jiems metodinę pagalbą;

8.14. konsultuoti žemės ūkio subjektus apie galimybę gauti paramą iš valstybės programų, esant būtinumui, teikti pasiūlymus Nacionalinei mokėjimų agentūrai paramos teikimo klausimais;

8.15. dalyvauti rengiant skyriaus išlaidų sąmatų projektus bei sąmatų vykdymo ataskaitas;

8.16. bendradarbiauti su apskrities viršininko administracija, žemdirbių savivaldos organais, kaimo bendruomenėmis, kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais;

8.20. nustatyta tvarka nagrinėti gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus bei pasiūlymus;

8.21. vykdyti kitas valstybės, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais bei Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas.

III. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

9. Inicijuoti Savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su skyriaus veikla, projektų rengimą.

10. Gauti iš visų kitų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, seniūnijų, Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, įstaigų ir organizacijų pasiūlymus, informaciją bei dokumentus skyriaus kompetencijos klausimais.

11. Teikti pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl skyriaus darbo tobulinimo.

12. Įstatymų nustatyta tvarka teikti piliečiams informaciją apie skyriaus darbą.

IV. DARBO ORGANIZAVIMAS

13. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Savivaldybės administracijos direktorius.

14. Vedėjas yra tiesiogiai atsakingas Savivaldybės administracijos direktoriui už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

15. Skyriaus vedėjas:

15.1. vadovauja skyriui, vykdant jam pavestus uždavinius ir funkcijas;

15.2. organizuoja Savivaldybės institucijų (tarybos, mero) sprendimų ir potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų skyriaus kompetencijos klausimais įgyvendinimą;

15.3 teikia Savivaldybės administracijos direktoriui darbuotojų pareigybių aprašymo projektus bei pasiūlymus dėl lygių ir kategorijų skyrimo darbuotojams, jų tarnybinio paskatinimo bei nuobaudų skyrimo;

15.4. vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, pavedimus bei nurodymus, nustatyta tvarka atsiskaito Savivaldybės administracijos direktoriui už skyriaus veiklą.

V. SKYRIAUS REIKALŲ IR TURTO PERDAVIMAS

16. Panaikinant skyrių, turtas perduodamas Savivaldybės administracijai, o reorganizuojant ─ kitam Savivaldybės padaliniui, kuris perima skyriaus funkcijas.

17. Perduodant turtą, surašomas perdavimo─priėmimo aktas, pateikiant detalų turto aprašą, aktą pasirašo perduodantis ir turtą priimantis tarnautojas bei savivaldybės administracijos direktorius.

18. Perduodant funkcijas, surašomas perdavimo─priėmimo aktas. Akte pateikiami svarbiausi duomenys, apibūdinantys skyriaus būklę, struktūrą bei etatus, taip pat pateikiami duomenys apie perduodamus dokumentus, bylas, neužbaigtus vykdyti mero ir Administracijos direktoriaus pavedimus.

Aktą pasirašo perduodantis ir funkcijas priimantis asmuo bei Administracijos direktorius.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Skyrius panaikinamas ar reorganizuojamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

____________________________