Meniu
Vietinio ūkio sklyrius

 

 PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2019 m. kovo 20 d. įsakymu

Nr. B-ĮV-293

 

 

 
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIETINIO ŪKIO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus veiklos nuostatai (toliau vadinama – Skyriaus veiklos nuostatai) nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus (toliau – Skyriaus) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Skyriaus veiklos nuostatais.

3. Skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, steigiamas Savivaldybės tarybos sprendimu, tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui ir sprendžiantis jo kompetencijai priklausančius klausimus.

4. Skyrius turi antspaudą su pavadinimu „Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyrius“.

 

II SKYRIUS

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5. Skyriaus uždaviniai yra:

5.1. įgyvendinti savivaldybės politiką komunalinio ūkio ir statybų srityje;

5.2. formuoti ir įgyvendinti savivaldybės energetikos ir transporto strategiją;

5.3. rengti ir įgyvendinti įstaigos politiką socialinės infrastruktūros srityje.

6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

6.1. įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus išduoti ūkio subjektams leidimus (licencijas) verstis atitinkama veikla, išduoti leidimus įrengti išorinę reklamą, išduoti leidimus prekybai ir kitų paslaugų teikimui, išduoti leidimus komercinių renginių organizavimui viešosiose vietose, išduoti leidimus naudoti civilines pirotechnikos priemones fiziniams ir juridiniams asmenims;

6.2. parengia ir teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti Užimtumo didinimo programą, atlieka darbą, susijusį su Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Savivaldybės administracijai teikiamais darbo rinkos klausimais;

6.3. ruošia prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarkos viešosiose vietose vietinės rinkliavos projektus;

6.4. vykdo statinių naudojimo priežiūrą;

6.5. organizuoja vietinės reikšmės kelių, gatvių, lietaus kanalizacijos tinklų ir valyklų, gatvių apšvietimo bei kitų infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos darbų vykdymo priežiūrą, vietinės reikšmės kelių, gatvių remontą, tiesimą ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimą;

6.6. administruoja geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, kitų komunalinių paslaugų teikimą;

6.7. sprendžia su elektros energijos, apšvietimo, dujų, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įrenginių eksploatavimu, remontu, renovacija, vystymu ir kainodara susijusius klausimus;

6.8. dalyvauja klausimų sprendime dėl naudotojų atsijungimo nuo centralizuotų šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų;

6.9. organizuoja Savivaldybės objektų projektavimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto darbus, vykdo statybos užbaigimo procedūras.

6.10. organizuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių socialinių būstų remonto darbus;

6.11. rengia ir tikrina statybos objektų kainų nustatymo sąmatas ir vykdo statinių statybos darbų priežiūrą;

6.12. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų, Mero potvarkių, sutarčių ir kitų tvarkomųjų, informacinių dokumentų projektus Skyriaus veiklos klausimais;

6.13. dalyvauja Savivaldybės mero ir Administracijos direktoriaus sudarytų komisijų darbe;

6.14. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, teikia išvadas šiais klausimais, rengia atsakymų projektus;

6.15. administruoja:

6.15.1. Savivaldybei priklausančių pirčių eksploatavimą;

6.15.2. daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų bendrosios nuosavybės patalpų administravimo klausimus bei kontroliuoja paskirtų administratorių veiklą;

6.16. organizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) ir asbesto šalinimo programų įgyvendinimą;

6.17. sprendžia klausimus, susietus su Vilkaviškio rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų remonto rėmimo programos įgyvendinimu;

6.18. teikia siūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, atskirų pastatų, statinių ir įrenginių techninių projektų rengimo, teikia objektų statybos ir atnaujinimo priešprojektinius pasiūlymus;

6.19. inicijuoja darbų, paslaugų ir prekių viešuosius pirkimus;

6.20. rengia visuomenės aptarnavimo sutarčių projektus;

6.21. rengia važiavimo išlaidų mokiniams ir vaikų globos įstaigų gyventojams bei kitais atvejais, profesinio mokymo mokyklos moksleivių važiavimo išlaidų, keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei kompensavimo tvarkos aprašus;

6.22. administruoja keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo klausimus, vykdo lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo priežiūrą ir kontrolę;

6.22. rengia sprendimų ir kitų teisės aktų projektus, reglamentuojančius vietinės rinkliavos už leidimų įrengti išorinę reklamą, prekybos ir kitų paslaugų teikimo bei komercinių renginių organizavimo viešosiose vietose išdavimą;

6.23 vykdo vietinės rinkliavos administravimą, analizuoja informaciją apie vietinės rinkliavos surinkimą ir teikia ataskaitas savivaldybės administracijos direktoriui;

6.24. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, įgyvendina Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus.

 

 

III SKYRIUS

DARBO ORGANIZAVIMAS

 

7. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau vadinama – Skyriaus darbuotojų), skaičių nustato ir pareigybių aprašymus teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Administracijos direktorius.

8. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui.

9. Kitus Skyriaus darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo ir Darbo kodekso nustatyta tvarka. Skyriaus darbuotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi vedėjui, pavaldūs Administracijos direktoriui.

10. Skyriaus vedėjas:

10.1. organizuoja Skyriaus darbą;

10.2. rengia ir derina Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir Skyriaus veiklos nuostatus;

10.3. teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo Skyriaus darbuotojams;

10.4. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą per kalendorinius metus;

10.5. tvirtina Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

10.6. atlieka kitas jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

11. Skyriaus vedėjo ar kito Skyriaus darbuotojo pavadavimo atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu klausimus Skyriaus vedėjo siūlymu sprendžia Administracijos direktorius.

12. Skyriaus darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.

 

IV SKYRIUS

DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

13. Skyriaus darbuotojai, įgyvendindami Skyriui pavestus uždavinius ir atlikdami funkcijas, turi teisę:

13.1. nustatyta tvarka gauti iš Administracijos struktūrinių padalinių, jai pavaldžių įstaigų dokumentus ir informaciją skyriaus kompetencijos klausimais;

13.2. reikalauti iš įmonių, gaunančių finansinę paramą iš Savivaldybės biudžeto, pateikti informaciją apie lėšų panaudojimą;

13.3. organizuoti Administracijos struktūrinių padalinių darbuotojų pasitarimus Skyriaus veiklos klausimais;

13.4. teikti Savivaldybės tarybai, merui, Administracijos direktoriui, jų sudarytoms komisijoms siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

13.5. Administracijos direktoriaus pavedimu atstovauti Administracijai, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;

13.6. reikalauti tinkamo materialinio aprūpinimo ir saugių darbo sąlygų;

13.7. nevykdyti pavedimų ir užduočių, jei jie prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams;

13.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

14. Skyriaus darbuotojai privalo:

14.1. vadovautis Skyriaus veiklos nuostatais ir savo pareigybių aprašymais;

14.2. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;

14.3. laiku ir kokybiškai vykdyti Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

14.4. nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis Savivaldybės turtu ir informacija kitokia tvarka nei nustato įstatymai ir kiti teisės aktai;

14.5. tausoti Savivaldybės turtą, taupyti materialines vertybes bei lėšas;

14.6. atsisakyti tarnybinių veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą;

14.7. laikytis Administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių, tarnybinės veiklos etikos principų.

 

V SKYRIUS

REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

 

15. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas atleidimo iš pareigų įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus Administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

16. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo, taip pat Administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

17. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Administracijos direktoriui, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Atleidžiamas Skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.

18. Jei iš pareigų atleidžiamas kitas Skyriaus darbuotojas, jo reikalus perima Skyriaus vedėjas kartu su reikalus perduodančiu darbuotoju, pasirašydamas reikalų perdavimo ir priėmimo aktą.

 

VI SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Skyrius likviduojamas ir pertvarkomas Savivaldybės tarybos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

20. Skyriaus veiklos nuostatai gali būti keičiami ir / ar papildomi Administracijos direktoriaus įsakymu.

21. Skyrius pagal savo kompetenciją turi veikimo, iniciatyvos ir sprendimų priėmimo laisvę.

 

__________________________________

                                               

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-01 11:54:50