Meniu
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 12 d. įsakymu

Nr. B-ĮV-674VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus veiklos nuostatai (toliau vadinama – Skyriaus veiklos nuostatai) nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Skyriaus veiklos nuostatais.

3. Skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, steigiamas Savivaldybės tarybos sprendimu, tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui ir sprendžiantis jo kompetencijai priklausančius klausimus.

4. Skyrius turi antspaudą su pavadinimu ,,Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyrius“.


II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS


5. Skyriaus uždaviniai yra:

5.1. administruoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančios ir valstybės patikėjimo teise perduoto turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo;

5.2. atstovauti akcinėse, uždarose akcinėse, savivaldybės įmonėse, viešosiose įstaigose ir jas administruoti;

5.3. pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus reglamentuojančius viešųjų pirkimų organizavimo reikalavimus užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų atlikimą, siekiant sudaryti pirkimo sutartis, leidžiančias įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, siekiant racionaliai panaudoti tam skirtas lėšas;

5.4. kartu su Savivaldybės administracijos padaliniais organizuoti prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnyje nurodytus atvejus, užtikrinant pirkimo procedūrų atitikimą Viešųjų pirkimų įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų reikalavimams, viešųjų pirkimų efektyvumo didinimo ir racionalaus lėšų panaudojimo;

5.5. koordinuoti Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimą ir atlikimą, siekti, kad taupiai ir racionaliai būtų naudojamos viešiesiems pirkimams skirtos lėšos, mažinti pirkimų organizavimo išlaidas;

5.6. didinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą, operatyvumą, tobulinti viešųjų pirkimų organizavimo tvarką Savivaldybės administracijoje, siekiant užkirsti kelią galimiems Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimams;

6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

6.1. numato lėšas, prioritetus ir priemones Savivaldybės strateginio veiklos plano Savivaldybės turto valdymo ir privatizavimo programos parengimui, rengia Savivaldybės strateginės veiklos planus, rengia Skyriaus kompetencijai priskirtas veiklos plano programas.

6.2. planuoja ir nustato Savivaldybės nuosavybės teise ir valstybės patikėjimo teise valdomo turto valdymo ir privatizavimo strategiją.

6.3. užtikrina savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir nuosavybės teise priklausančio turto efektyvų valdymą ir panaudojimą.

6.4. atlieka bešeimininkio turto apskaitą bei jo įteisinimą.

6.5. parengia techninę dokumentaciją turto privatizavimui.

6.6. sudaro Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitas.

6.7. užtikrina efektyvų savivaldybės socialinio būsto naudojimą, atnaujinimą ir modernizavimą.

6.8. kontroliuoja savivaldybės turto nuomos sutarčių vykdymą.

6.9. plėtoja savivaldybės nuomojamą būsto fondą ir įgyvendina galimybes šeimoms ir asmenims, turinčioms teisę į socialinį būstą, apsirūpinti būstu.

6.10. dalyvauja įgyvendinant politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programą.

6.11. atlieka Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto privatizavimą (pardavimą).

6.12. planuoja biudžeto lėšų poreikį Skyriaus atliekamoms funkcijoms vykdyti.

6.13. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų Mero potvarkių, Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus savo kompetencijos klausimais.

6.14. nagrinėja piliečių, įstaigų, įmonių, organizacijų ir kitų subjektų prašymus, skundus bei parengia atsakymus į juos.

6.15. dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje ir teikti išvadas ir pasiūlymus dėl sprendžiamų klausimų.

6.16. teikia informaciją ir konsultacijas fiziniams bei juridiniams asmenims Skyriaus kompetencijos klausimais.

6.17. vykdo Savivaldybės tarybos sprendimais bei Administracijos direktoriaus įsakymais pavestas ir kitas užduotis.

6.18. skelbia ir redaguoja Skyriaus informaciją Savivaldybės tinklapyje.

6.19. rengia nekilnojamojo turto, infrastruktūros objektų nuomos ir panaudos sutartis, rangos, eksploatavimo, paslaugos ir kt. sutartis ir kontroliuoja jų įvykdymą.

6.20. rengia Tarybos sprendimų projektus dėl savivaldybės turto perimti ir perduoti savivaldybei pavaldžioms biudžetinėms, viešosioms ir kitoms įstaigoms.

6.21. rengia dokumentus savivaldybės turto kadastrinių matavimų atlikimui bei teisinei registracijai registro ir kadastro duomenų pakeitimui.

6.22. dalyvauja komisijose dėl turto perdavimo ir priėmimo.

6.23. rengia dokumentus dėl nuomos mokesčio išieškojimo ir organizuoja nuomininkų iškeldinimą iš nuomojamų statinių ir negyvenamųjų patalpų.

6.24. tvarko savivaldybei nuosavybės teise ir savivaldybei priskirto patikėjimo teise priklausančio turto registrą.

6.25. teikia konsultacijas ir metodinę paramą turto valdymo ir naudojimo bei kitais su Savivaldybės turtu susijusiais klausimais.

6.26. parengia dokumentus savivaldybės nuosavybės teise valdomų butų privatizavimui.

6.27. rengia dokumentus žemės sklypų privatizavimui, kai privatizuojami savivaldybei priklausantys pastatai.

6.28. rengia dokumentus žemės sklypų daiktinių teisinių įregistravimui.

6.29. organizuoja negyvenamųjų patalpų nuomos konkursus.

6.30. vykdo savivaldybės nuosavybės teise valdomų negyvenamųjų patalpų, pastatų, statinių, gyvenamojo fondo, infrastruktūros objektų duomenų apskaitą.

6.31. rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus dėl nekilnojamojo turto perėmimo - perdavimo ir dalyvauja juos perimant - perduodant.

6.32. teikia konsultacijas apie nekilnojamojo turto nuomą, nurašymą ir likvidavimą.

6.33. dalyvauja valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti programos įgyvendinime.

6.34. vykdo socialinio būsto plėtrą, įsisavinant savivaldybės ir valstybės skirtas lėšas.

6.35. rengia ekonominį ir socialinį pagrindimą būstui plėtoti ir organizuoja būsto pirkimo procedūras.

6.36. vykdo savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomą, kontroliuoja nuomos sutarčių sudarymą.

6.37. organizuoja savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimą ir surinkimą.

6.38. teikia siūlymus dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų pripažinimo nereikalingomis ir netinkamomis naudoti.

6.39. vykdo politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programą.

6.40. rengia dokumentus dėl nuomos mokesčio išieškojimo, nuomininkų iškeldinimo iš Savivaldybei priklausančių patalpų, teikia juos Juridiniam skyriui teisminiams procesams pradėti ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą.

6.41. nagrinėja piliečių prašymus ir skundus, susijusius su turto valdymu, naudojimu ir išsaugojimu.

6.42. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimą.

6.43. vykdo gyvenamųjų patalpų, jų priklausinių privatizavimą (pardavimą).

6.44. vykdo nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti savivaldybės turto pardavimą viešuose prekių aukcionuose.

6.45. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir įstaigos vadovo pavedimus.

6.46. kaupia duomenis apie darbus, susijusius su Privatizavimo ir viešųjų pirkimų funkcijų vykdymu.

7. Skyrius, atstovaudamas akcinėse, uždarose akcinėse, savivaldybės įmonėse, viešosiose įstaigose ir jas administruodamas, atlieka šias funkcijas:

7.1. atstovauja rajono Savivaldybės interesus akcinėse, uždarosiose akcinėse, savivaldybės įmonėse, viešosiose įstaigose;

7.2. atlieka uždarųjų akcinių bendrovių, rajono Savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra rajono Savivaldybė, ūkinės, finansinės veiklos analizę, teikia pasiūlymus dėl šių įmonių pertvarkymo, paslaugų tarifų nustatymo arba keitimo, dalyvauja šių įmonių valdymo organuose bei atlieka kitas funkcijas, susijusias su minėtų įstaigų administravimu bei atstovavimu jose.

8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas viešųjų pirkimų klausimais:

8.1. priima, apibendrina ir sistemina Administracijos padalinių teikiamą informaciją apie planuojamus atlikti viešuosius pirkimus ir iki einamųjų metų sausio 30 dienos sudaro pirkimų suvestinę pagal pirkimo vertes;

8.2 . teisės aktų nustatyta tvarka skelbimus (išankstinius skelbimus apie numatomus pirkimus, skelbimus apie pirkimą, pirkimo sutarties sudarymą, projekto konkurso rezultatus) skirtus spausdinti Europos Sąjungos oficialiame leidinyje ir „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ bei skelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pateikia Viešųjų pirkimų tarnybai;

8.3 . teisės aktų nustatyta tvarka skelbia apie supaprastintą pirkimą, kurį pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir Savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų pasitvirtintas taisykles numatyta paskelbti viešai, skelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje; apie mažos vertės pirkimą, kurį pagal Savivaldybės administracijos pasitvirtintas taisykles numatyta skelbti viešai, skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

8.4 . pagal Savivaldybės administracijos padalinio pateiktą raštišką informaciją apskaičiuoja kiekvieno pirkimo vertę, nurodo atitinkamo pirkimo vertės ribą, galimą pirkimo būdą ir pirkimo vykdytoją;

8.5 . parenka ir Viešojo pirkimo komisijai (toliau – Komisija) pasiūlo prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo būdą;

8.6 . tvarko pirkimų verčių apskaitą;

8.7 . tikrina Savivaldybės administracijos padalinių parengtų ir pateiktų pirkimo dokumentų atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms, teikia siūlymus jiems pataisyti;

8.8 . konsultuoja Savivaldybės administracijos padalinių specialistus, rengiančius pirkimo dokumentus;

8.9 . teikia Komisijai nustatyta tvarka parengtus ir suderintus pirkimo dokumentus;

8.10 . Komisijai patvirtinus pirkimo būdą ir dokumentus, nustato galutinį pasiūlymų pateikimo terminą ir skelbia apie pirkimą Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

8.11 . teikia tiekėjams pirkimo dokumentus;

8.12 paaiškina tiekėjų prašymu pirkimo procedūras, dokumentus ir išsiunčia paaiškinimus visiems tiekėjams, kuriems yra pateikti pirkimo dokumentai;

8.13 . priima ir registruoja tiekėjų pasiūlymus ir pateikia juos Komisijai;

8.14 . informuoja Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka tiekėjus apie pirkimo procedūrų eigą, rezultatus;

8.15 . parengia ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, įskaitant ir pirkimą, kurio metu sudaroma preliminarioji sutartis ar taikoma dinaminė pirkimo sistema, raštu pateikia pirkimo procedūrų ataskaitą.

8.16 . kaupia informaciją apie finansiniais metais atliktus mažos vertės pirkimus ir, ataskaitiniams finansiniams metams pasibaigus, per 30 dienų pateikia pirkimų ataskaitą Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

8.17 . rengia ir teikia informaciją, susijusią su viešaisiais pirkimais, kontroliuojančioms organizacijoms, tiekėjams ir Savivaldybės administracijos vadovybei;

8.18 . kaupia ir analizuoja informaciją apie Savivaldybės administracijos atliktus arba nutrauktus viešuosius pirkimus, apibendrina rezultatus bei padarytas klaidas, jų priežastis ir tobulina pirkimo dokumentus, procedūrų vykdymą, atliekant naujų viešųjų pirkimų procedūras, siekiant išvengti klaidų, perduoda informaciją Savivaldybės administracijos padalinių specialistams, rengiantiems pirkimo dokumentus;

8.19 . rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus veiklos klausimais;

8.20 . įgyvendina pagal Skyriaus kompetenciją Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, vykdo mero, Savivaldybės administracijos pavedimus;

8.21 . nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir pagal įstatymų nuostatas rengia jiems atsakymus Skyriaus veiklos klausimais;

8.22 . bendradarbiauja ir keičiasi informacija su Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis Skyriaus veiklos klausimais;

8.23 .. registruoja, tvarko Skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;

8.24 . saugo kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su Skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu.II. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau vadinama – Skyriaus darbuotojų), skaičių nustato ir pareigybių aprašymus teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Administracijos direktorius.

10. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui.

11. Kitus Skyriaus darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo ir Darbo kodekso nustatyta tvarka. Skyriaus darbuotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi vedėjui, pavaldūs Administracijos direktoriui.

12. Skyriaus vedėjas:

12.1 organizuoja Skyriaus darbą ir atsako už skyriaus pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

12.2 rengia ir derina Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir Skyriaus veiklos nuostatus;

12.3 teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo Skyriaus darbuotojams;

12.4 vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą per kalendorinius metus;

12.5 . užtikrina, kad Skyriuje būtų laikomasi darbo drausmės ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų;

12.6 tvirtina Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

12.7 atlieka kitas jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

13. Skyriaus vedėjo ar kito Skyriaus darbuotojo pavadavimo atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu klausimus Skyriaus vedėjo siūlymu sprendžia Administracijos direktorius.

14. Skyriaus darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

15. Skyrius darbuotojai , įgyvendindami Skyriui pavestus uždavinius ir atlikdami funkcijas, turi teisę:

15.1. Administracijos direktoriaus pavedimu atstovauti Administracijai, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;

15.2. gauti iš įstaigos struktūrinių padalinių, įstaigai pavaldžių įstaigų dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

15.3. nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis Savivaldybės turtu ir informacija kitokia tvarka nei nustato įstatymai ir kiti teisės aktai;

15.4. reikalauti tinkamo materialinio aprūpinimo ir saugių darbo sąlygų;

15.5. nevykdyti pavedimų ar užduočių, jei jie prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams;

15.6. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

16. Skyriaus darbuotojai privalo:

16.1. laiku vykdyti Administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

16.2. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;

16.3. tausoti Savivaldybės turtą, taupyti materialines vertybes bei lėšas;

16.4. atsisakyti tarnybinių veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą;

16.5. laikytis Administracijos vidaus darbo tvarkos aprašo, tarnybinės veiklos etikos principų.


IV. SKYRIAUS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

 

17. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas atleidimo iš pareigų įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus Administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

18. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo, taip pat Administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

19. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Administracijos direktoriui, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Atleidžiamas Skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.

20. Jei iš pareigų atleidžiamas kitas Skyriaus darbuotojas, jo reikalus perima Skyriaus vedėjas kartu su reikalus perduodančiu darbuotoju, pasirašydamas reikalų perdavimo ir priėmimo aktą.


V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Skyrius likviduojamas ir pertvarkomas Savivaldybės tarybos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

21. Skyriaus veiklos nuostatai gali būti keičiami ir / ar papildomi Administracijos direktoriaus įsakymu.

22. Skyrius pagal savo kompetenciją turi veikimo, iniciatyvos ir sprendimų priėmimo laisvę.