Meniu
Švietimo skyriaus veiklos nuostatai

 

  PATVIRTINTA 

                                                                                                                                                                              Vilkaviškio rajono savivaldybės 

                                                                                                                                                                           administracijos direktoriaus 

                                                                                                            2019 m. rugpjūčio  14  d.

įsakymu Nr. B-ĮV-925 

                                                                                                            

        

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

 

 

 

I SKYRIUS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus  veiklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus  uždavinius, funkcijas, struktūrą ir teises.

2.Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius (toliau – Skyrius) yra Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) struktūrinis padalinys, išlaikomas iš Savivaldybės biudžeto ir atliekantis Savivaldybės administracijos nuostatuose bei šiuose Nuostatuose numatytus uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas.

3. Skyriaus paskirtis – dalyvauti formuojant Savivaldybės švietimo, kultūros, kūno kultūros ir sporto politiką, ją įgyvendinti, teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti viešąjį administravimą Savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigose.

4.Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Savivaldybės institucijų sprendimais, Savivaldybės administracijos nuostatais, kitais teisės aktais, Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklėmis, šiais Nuostatais.

5. Skyriaus vedėjas, Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pareigoms skiriami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ar Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

6. Pagal kompetenciją Skyrius bendradarbiauja su valstybės ir Savivaldybės institucijomis bei įstaigomis, jaunimo, nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenėmis ir kitomis institucijomis.

7. Skyriaus nuostatus, Skyriaus vedėjo ir kitų darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

8. Skyrius už savo veiklą atsiskaito Savivaldybės administracijos direktoriui.

9. Skyrius turi antspaudą su įrašu: „VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS“.

 

 

II SKYRIUS

 

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

                        10. Skyriaus uždaviniai:

 

                  10.1. įgyvendinti valstybės ir Savivaldybės švietimo, kultūros ir meno, kūno kultūros ir sporto  politiką Savivaldybės teritorijoje;

                  10.2. vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymus, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus bei Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymus, Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo, kultūros, sporto veiklą;

                  10.3. organizuoti, stebėti ir tobulinti Savivaldybės švietimo įstaigų vykdomą ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, kitą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, švietimo pagalbos teikimą, vaikų ir jaunimo užimtumą, kultūros ir sporto įstaigų veiklą.

                  10.4. užtikrinti gyventojų bendrosios kultūros ugdymą ir etnokultūros puoselėjimą, dainų švenčių tradicijų tęstinumą, kultūros ir meno sklaidą;

                  11. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas švietimo srityje:

                  11.1 analizuoja švietimo būklę, pasitelkęs Atvirą informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemą (toliau – AIKOS), teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias pavaldžias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas. Teikia Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, valstybinės švietimo priežiūros institucijoms ir visuomenei Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie švietimo būklę Savivaldybėje, taip pat, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) informacija, rengia pranešimus Savivaldybės institucijoms;

                  11.2. rengia Savivaldybės ilgalaikius švietimo plėtros tikslų ir priemonių projektus, dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projekto švietimo dalį, švietimo plėtotei skirtas Savivaldybės investicines programas, Savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja ir užtikrina jų įgyvendinimą, vykdo stebėseną, informuoja Savivaldybės merą ir Savivaldybės administracijos direktorių apie įgyvendinimo eigą;

                  11.3. teikia Savivaldybės institucijoms siūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų tinklo formavimo, dalyvauja rengiant Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą, Savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jo įgyvendinimą;

                  11.4. vykdo švietimo stebėseną Savivaldybės švietimo įstaigose, vertina pasiektus rezultatus ir informuoja apie juos visuomenę, Savivaldybės institucijas;

                  11.5. tvarko švietimo informacines sistemas, prižiūri, kaip vykdomas mokyklų statistinių duomenų teikimas; konsultuoja mokyklas, derina jų bendrus poreikius diegiant mokyklų informacines sistemas;

                  11.6. organizuoja ir tvarko Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą. Nustato mokyklų nelankančius vaikus ir jų ugdymo poreikius, kartu su mokyklomis vykdo tikslines šių vaikų įtraukimo į švietimo veiklą programas, užtikrindamas, kad visi Savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai iki 16 metų mokytųsi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;

                11.7. koordinuoja Savivaldybės švietimo įstaigų veiklą, konsultuoja jų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais;

               11.8. koordinuoja švietimo pagalbos (švietimo informacinės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos, profesinio orientavimo) teikimą;

               11.9. organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi pasiekimų tikrinimo būdus) pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus, mokinių pasiekimų tyrimus;

              11.10. atlieka Savivaldybės Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklos kontrolę;

              11.11. organizuoja Savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestaciją teisės aktų nustatyta tvarka;

              11.12. dalyvauja konkursų Savivaldybės švietimo įstaigos vadovų pareigoms eiti komisijose, rengiant jų pareigybių aprašymus;

              11.13. atlieka Savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą, inicijuoja jų periodišką išorinį vertinimą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones. Padeda nevalstybinėms švietimo įstaigoms.

              11.14. užsako, išduoda mokyklinę dokumentaciją, mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus, tvarko jų apskaitą;

              11.15. inicijuoja Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo tarybos kūrimąsi ir veiklą;

              11.16. dalyvauja organizuojant Savivaldybės, regiono, šalies ir tarptautinius renginius (olimpiadas, konkursus, apžiūras, varžybas, viktorinas, projektus ir kt.), analizuoja jų rezultatus;

              11.17. koordinuoja socializacijos, gabių mokinių, prevencijos, vasaros poilsio ir kitų programų kūrimą ir įgyvendinimą;

              11.18. bendradarbiauja su Savivaldybės įstaigomis, organizacijomis, besirūpinančiomis vaikų teisių pažeidimu, smurto ir narkomanijos prevencijos klausimais;

              11.19. derina mokyklų bendruosius ugdymo planus;

             11.20. rengia savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių, įsakymų projektus, teikia juos tvirtinti ir organizuoja jų įgyvendinimą dėl:

              11.20.1. Savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrųjų planų patvirtinimo;

              11.20.2. Savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos, leidimų steigti filialus ir siūlymų dėl Savivaldybės gyventojų poreikius atitinkančio profesinio mokymo teikėjų tinklo kūrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrui teikimo;

              11.20.3. Savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų, jų pakeitimų ir papildymų;

              11.20.4. asmenų priėmimo į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas, ikimokyklinio ugdymo, kito neformaliojo vaikų švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklas tvarkos nustatymo;

              11.20.5. neformaliojo švietimo programų vykdymo Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose;

              11.20.6. atlyginimo dydžio nustatymo už: vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą; ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklos nuostatuose (įstatuose) nustatytas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas; Savivaldybės mokyklų teikiamą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, taip pat dėl teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainų, įkainių ir tarifų nustatymo tais atvejais, kai jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;

              11.20.7. neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių atostogų metu vykdymo tvarkos;

              11.20.8. Savivaldybės teritorijoje gyvenančių mokinių nemokamo vežimo į mokyklas ir atgal pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 1 dalį organizavimo, mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymo(si) poreikių, vežimo į mokyklą ir atgal tvarkos ir atvejų nustatymo;

              11.20.9. sąlygų organizuoti vaikų ir mokinių maitinimą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose sudarymo;

              11.20.10. Savivaldybės neformaliojo švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos;

              11.20.11. mokslo metų pradžios ir trukmės Savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklose ir ugdymo pagal neformaliojo švietimo programas pradžios Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose;

             11.20.12. kvalifikacijos tobulinimo išlaidų mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems asmenims apmokėjimo tvarkos;

             11.20.13. materialinės paramos teikimo ar tam tikrų išlaidų kompensavimo mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems specialistams tvarkos nustatymo;

             11.20.14. ikimokyklinio ugdymo grupių darbo vasaros laikotarpiu;

             11.20.15. pritarimo mokyklų strateginiams planams, ugdymo planams / programoms;

             11.20.16. vaikų socializacijos, pilietinio tautinio ugdymo, narkomanijos ir smurto prevencinių programų vykdymo;

             11.20.17. mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų perkvalifikavimo, tęstinių studijų finansavimo tvarkos;

             11.20.18. vadovėlių perskirstymo tarp pavaldžių mokyklų;

             11.20.19. kitų švietimo srities administravimo ir organizavimo klausimų.

 

             12. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas kultūros srityje:

             12.1. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl Savivaldybės kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo bibliotekų, muziejų, kultūros centrų, muzikos, dailės, literatūros, etninės kultūros, nematerialaus kultūros paveldo, leidybos, profesionalaus meno sklaidos, kultūrinio turizmo bei gyventojų bendrosios kultūros ugdymo srityse;

             12.2. organizuoja ir prižiūri Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, kitų valstybės institucijų ir Savivaldybės teisės aktų bei sprendimų, reglamentuojančių kultūros plėtrą regionuose, įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje;

            12.3. inicijuoja ir koordinuoja Savivaldybės kultūros plėtros programų, strateginių ilgalaikių ir metinių planų rengimą, dalyvauja rengiant valstybines, regionines ir Savivaldybės kultūros plėtros programas, vykdo stebėseną ir užtikrina jų įgyvendinimą, informuoja Savivaldybės  vadovus apie programų įgyvendinimo eigą;

            12.4. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl Savivaldybės kultūros įstaigų tinklo optimizavimo, jų steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo teisės aktų nustatyta tvarka;

            12.5. koordinuoja ir prižiūri Savivaldybės kultūros įstaigų veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų veiklos efektyvinimo, teikiamų paslaugų kokybės;

            12.6. inicijuoja ir koordinuoja tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo politikos įgyvendinimą, rūpinasi Savivaldybės kultūros ir meno sklaida Lietuvoje ir užsienyje;

 

            12.7. rūpinasi etninės kultūros plėtra ir globa Savivaldybės teritorijoje, inicijuoja ir dalyvauja rengiant etninės kultūros plėtros Savivaldybės teritorijoje programas, vykdo stebėseną, užtikrina jų įgyvendinimą, informuoja Savivaldybės vadovus apie įgyvendinimo eigą;

            12.8. organizuoja Savivaldybės kultūros įstaigų specialistų atestaciją, rūpinasi šių specialistų bei mėgėjų meno kolektyvų vadovų kvalifikacijos tobulinimu;

 

            12.9. inicijuoja Savivaldybės kultūros įstaigų akreditaciją, dalyvauja šių įstaigų akreditacinių komisijų darbe;

            12.10. inicijuoja ir koordinuoja Savivaldybės meno ir dainų šventes, festivalius, mėgėjų meno kolektyvų veiklos konkursus, liaudies meno parodas ir kitus renginius, užtikrinančius dainų švenčių tradicijos tęstinumą;

           12.11. rūpinasi meno kolektyvų steigimu ir jų veiklos gerinimu, vaikų ir jaunimo meniniu ugdymu, skatina meno kolektyvų koncertinę veiklą, dalyvavimą regioniniuose ir šalies renginiuose – koncertuose, festivaliuose, šventėse ir kt.;

           12.12. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl tinkamų darbo sąlygų meno kolektyvų vadovams sudarymo, jų darbo užmokesčio sistemos įgyvendinimo, meno kolektyvų aprūpinimo tautiniais koncertiniais kostiumais ir muzikos instrumentais;

          12.13. rūpinasi nematerialaus paveldo išsaugojimu ir propagavimu;

          12.14. kaupia, analizuoja ir skleidžia informaciją kultūros klausimais, teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia informaciją Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms apie kultūros būklę Savivaldybėje.

           13. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas sporto srityje:

           13.1. rengia Savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programą, organizuoja ir užtikrina jos įgyvendinimą, vykdo stebėseną, informuoja Savivaldybės merą ir Savivaldybės administracijos direktorių apie programos įgyvendinimo eigą;

           13.2. kontroliuoja švietimo ir sporto įstaigų veiklą kūno kultūros ir sporto srityje, koordinuoja Savivaldybės teritorijoje veikiančių sporto klubų veiklą;

          13.3. organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės teritorijoje  sporto varžybas ir kitus sportinius renginius, rengia ir teikia tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui sportinių renginių nuostatus;

         13.4. inicijuoja ir organizuoja kūno kultūros ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimą;

         13.5. kontroliuoja Savivaldybės sporto aikštynų, sporto salių, kitų sportinių įrenginių priežiūrą, analizuoja jų naudojimo efektyvumą bei teikia pasiūlymus Savivaldybės vadovams dėl kūno kultūros ir sporto sąlygų prieinamumo bei kokybės gerinimo visoms rajono Savivaldybės gyventojų grupėms;

         13.6. plėtoja kūno kultūrą ir sportą, inicijuoja ir organizuoja vaikų ir suaugusiųjų aktyvų laisvalaikį;

         13.7. vykdo šviečiamąją veiklą, formuoja Savivaldybės teritorijoje gyvenančių žmonių pozityvų požiūrį į kūno kultūros ir sporto reikšmę sveikatai.

          14. Skyrius pagal kompetenciją:

          14.1. organizuoja, koordinuoja ir dalyvauja įgyvendinant šalies, tarptautinius, tarpregioninius renginius švietimo, kultūros, jaunimo politikos, sporto srityse;

          14.2. analizuoja, koordinuoja asociacijų veiklą Savivaldybės teritorijoje rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės strateginius planus ir programas ir teikia joms metodinę paramą;

          14.3. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, veiklos programas, planus, įvairias statistines ataskaitas;

 

          14.4. pagal Skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų, įmonių ir organizacijų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus; konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus veiklos klausimais;

 

          14.5. tvarko Skyriaus dokumentus, užtikrina tinkamą informacijos ir dokumentų saugojimą ir perdavimą Savivaldybės administracijos archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;

          14.6. vykdo kitas teisės aktais nustatytas švietimo, kultūros srities, jaunimo politikos, kūno kultūros ir sporto administravimo funkcijas.

 

 

 

III SKYRIUS

 

TEISĖS, PAREIGOS IR ATSKAITOMYBĖ

 

                         15. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi šias teises:

                   15.1. kreiptis į valstybinio ir savivaldybių viešojo administravimo subjektus Skyriaus kompetencijos klausimais;

                   15.2. pagal savo kompetenciją gauti iš valstybės ir Savivaldybės institucijų ir įstaigų informaciją, kurios reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

                    15.3. dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimo darbo ir švietimo pagalbos organizavimą, kultūros ir meno propagavimą bei puoselėjimą, sportinės veiklos plėtotę, projektus, teikti pastabas ir pasiūlymus dėl parengtų projektų;

                    15.4. teikti Savivaldybės merui ir Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

                    15.5. gauti iš Savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigų informaciją ir dokumentus visais jų darbo organizavimo klausimais, vadovų ataskaitas, duoti jiems privalomus įvykdyti pavedimus ir nurodymus įvairiais veiklos organizavimo klausimais;

                    15.6. bendradarbiauti su kitų savivaldybių administracijų švietimo, kultūros ir sporto padaliniais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis švietimo, kultūros ir sporto klausimais;

                   15.7. Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimu atstovauti Savivaldybei teismuose Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

                   15.8. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti Savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų, neformaliojo švietimo įstaigų, kultūros centrų, bibliotekų, muziejų vadovų skyrimo konkursuose;

                   15.9. dalyvauti tarptautinėse programose ar kitaip bendradarbiauti su užsienio valstybių švietimo, kultūros ir sporto sistemų subjektais.

 

                         16. Skyriaus darbuotojai:

 

                   17.1. turi šias teises:

 

                   16.1.1. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu atstovauti Savivaldybės administracijai, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;

                   16.1.2. gauti reikiamą informaciją iš Savivaldybės administracijos struktūrinių, struktūrinių teritorinių padalinių Skyriui keliamiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

                   16.1.3. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis;

 

                   16.2. turi šias pareigas:

                   16.2.1 laiku vykdyti Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

                   16.2.2. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją; dalyvauti Skyriaus darbuotojams organizuojamuose mokymuose, seminaruose, paskaitose ir kituose renginiuose;

                   16.2.3. tausoti Savivaldybės turtą, taupyti materialines vertybes bei biudžeto lėšas, būtinas Skyriaus funkcijoms atlikti;

                   16.2.4. laikytis Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių, dirbti nustatytą darbo laiką;

                   16.2.5. laikytis tarnybinės etikos.

                   17. Skyriaus vedėjas atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

                   18. Skyriaus vedėjas ir darbuotojai atsako už tinkamą priskirtų funkcijų, numatytų šiuose Nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, vykdymą.

 

 

 

IV SKYRIUS

 

SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

 

                   19. Skyriaus darbas organizuojamas vadovaujantis Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklėmis ir šiais Nuostatais.

                   20. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris organizuoja Skyriaus veiklą ir atsako už Skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymą.

                   21. Skyriaus vedėjo žodiniai ir rašytiniai (rezoliucijos) pavedimai vykdomi bei už jų vykdymą atsiskaitoma vadovaujantis pavaldumo ir atskaitomybės principais.

                   22. Bendriems Skyriaus tarnautojų ir švietimo įstaigų, kultūros centrų, bibliotekų, muziejų direktorių pasitarimams vadovauja Skyriaus vedėjas arba jo paskirtas darbuotojas.

                   23. Tarnybines nuobaudas ir paskatinimus Skyriaus darbuotojams skiria Savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso, kitų teisės aktų ir Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių reglamentuojamomis nuostatomis.

 

 

V SKYRIUS

 

SKYRIAUS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

 

 

 

                24. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas atleidimo iš pareigų įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

 

                25. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo, taip pat Savivaldybės administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

 

                26. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Savivaldybės administracijos direktoriui, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Atleidžiamas Skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.

 

                27. Jei iš pareigų atleidžiamas kitas Skyriaus darbuotojas, jo reikalus perima Skyriaus vedėjas kartu su reikalus perduodančiu darbuotoju, pasirašydamas reikalų perdavimo ir priėmimo aktą.

 

VI SKYRIUS

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                   28. Skyrius steigiamas, pertvarkomas ir likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

                   29. Su šiais Nuostatais supažindinami visi Skyriaus tarnautojai pasirašytinai.

                   30. Skyriaus tarnautojų funkcijos, teisės, atskaitomybė, pavaldumas ir kt. yra apibrėžiama tarnautojų pareigybių aprašymuose bei atskiruose Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymuose.

                   31. Skyrius pagal savo kompetenciją turi veikimo, iniciatyvos ir operatyvių sprendimų priėmimo laisvę.

                   32. Nuostatai gali būti keičiami ir / ar papildomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 

 

 

                                                        ________________________________________

 

 

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-08-16 15:45:21