Meniu
Apskaitos skyriaus veiklos nuostatai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
Administracijos direktoriaus
2011 m. kovo 3 d. įsakymu
Nr. B-ĮV- 180

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APSKAITOS SKYRIAUS
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Apskaitos skyriaus paskirtis yra tvarkyti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą ir atlikti Kontrolės ir audito tarnybos finansinį aptarnavimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Biudžetinių įstaigų apskaitos organizavimo taisyklėmis, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitais teisės aktais, rengti finansinę ir biudžeto atskaitomybę.

2. Apskaitos skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais norminiais aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais.
3. Šie nuostatai reglamentuoja Apskaitos skyriaus svarbiausius uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo principus, teises ir atsakomybę.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

4.1. užtikrinti finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšų naudojimą nustatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę;

4.2. laiku fiksuoti apskaitos dokumentuose operacijas, susijusias su piniginių lėšų, materialinių vertybių judėjimu;

4.3. tiksliai apskaityti išlaidų sąmatų vykdymo operacijas, atlikti ekonomiškai pagrįstus skaičiavimus šių operacijų tikslingumui patvirtinti ir ataskaitoms pildyti;

4.4. vykdyti kuruojamos srities finansų kontrolę, kad Savivaldybės administracijos turto valdymas, naudojimas, apsauga bei disponavimas juo ir sutartiniai įsipareigojimai tretiesiems asmenims atitiktų teisėtumo bei patikimo finansų valdymo principus;

4.5. užtikrinti, kad informacija būtų prieinama tikrinančioms institucijoms.

5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

5.1. skyriaus kompetencijos klausimais ruošia arba dalyvauja ruošiant Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

5.2. ruošia ir teikia Administracijos Finansų ir biudžeto skyriui biudžeto išlaidų sąmatų projektus, kontroliuoja jų vykdymą, teikia siūlymus dėl pakeitimų išlaidų sąmatose;

5.3. pagal VSAFAS nuostatas vykdo Administracijos biudžeto pagal Tarybos patvirtintas programų sąmatas, atitinkančias biudžeto išlaidų ekonominę ir funkcinę klasifikaciją, finansavimo šaltinius, pavedimų ir kitų lėšų pajamų ir išlaidų apskaitą;

5.4. ruošia Administracijos finansinę atskaitomybę;

5.5. užtikrina Administracijai skiriamų ES struktūrinių fondų ir valstybės bei Savivaldybės biudžeto lėšų, taip pat kitų fondų lėšų apskaitą ir finansinės atskaitomybės rengimą;

5.6. perveda lėšas gavėjams pagal Administracijos direktoriaus patvirtintas išlaidų sąmatas, sutartis;

5.7. atlieka bankines operacijas;

5.8. tvarko Administracijos valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų komandiruočių apskaitą,

5.9. tvarko ir išrašo patalpų nuomos sąskaitas, pateikia jas Savivaldybės patalpas nuomojančioms įstaigoms;

5.10. tvarko ilgalaikio ir trumpalaikio turto, atsargų apskaitą, dalyvauja materialinių vertybių inventorizacijose;

5.11. vykdo atsiskaitymų su tiekėjais ir rangovais už prekes, paslaugas ir darbus, debitorių ir kreditorių apskaitą;

5.12. tvarko atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitą;

5.13. organizuoja kasos darbą, tvarko kasos operacijų apskaitą;

5.14. apskaičiuoja ir išmoka Administracijos valstybės tarnautojams ir kitiems darbuotojams darbo užmokestį bei išrašo pažymas apie darbo užmokestį;

5.15. apskaičiuoja, išskaičiuoja, deklaruoja ir laiku perveda mokesčius į biudžetą, Valstybinę mokesčių inspekciją ir Valstybinio socialinio draudimo fondą bei laiku pateikia finansines ataskaitas;

5.16. ruošia nustatytos formos statistines ar kitokias ataskaitas ir teikia jas teisės aktų nustatyta tvarka Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitoms institucijoms;

5.17. sudaro biudžeto lėšų, skirtų Savivaldybės ir valstybės, panaudojimo finansines ataskaitas;

5.18. užtikrina buhalterinių dokumentų teisingą įforminimą bei perdavimą į archyvą;

5.19. užtikrina finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą Administracijoje;

5.20. teikia skyriaus veiklos ataskaitas Savivaldybės mero ar Administracijos direktoriaus reikalavimu;

5.21. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pareikalavus Administracijos direktoriui, auditoriams, mokesčių administratoriams, valstybės ir Savivaldybės institucijoms;

5.22. vykdo kitas Savivaldybės tarybos sprendimais, rajono mero potvarkiais ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas, Savivaldybės ar Administracijos vadovų pavedimus;

5.23. tvarko buhalterinę apskaitą taip, kad gaunama informacija, remiantis apskaita, būtų tinkama, objektyvi, palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams;

5.24. vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę;

5.25. pagal nustatytas taisykles tvarko raštvedybą;

5.26. pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

5.27. nagrinėja ir sprendžia piliečių pasiūlymus, skundus, prašymus;

5.28. atlieka kitas Apskaitos skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas.

III. SKYRIAUS TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

6. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas ir jam pavestus uždavinius, turi teisę:

6.1. reikalauti iš Administracijos valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų, kad būtų imtasi priemonių lėšų naudojimo efektyvumui didinti, finansinei kontrolei stiprinti;

6.2. gauti iš Administracijos struktūrinių padalinių sąmatų, sutarčių, susitarimų, protokolų ir kitų dokumentų kopijas, prekių, paslaugų pirkimo, atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktus, PVM sąskaitasfaktūras, sąskaitasfaktūras ir kitus reikalingus dokumentus skyriaus užduotims bei pavedimams vykdyti;

6.3. inicijuoti pasitarimus Administracijos asignavimų bei turto valdymo ir apskaitos klausimais;

6.4. nurodyti Administracijos darbuotojams dokumentų, reikalingų buhalterinei apskaitai tvarkyti, įforminimo ir pateikimo reikalavimus;

6.5. vizuoti arba pasirašyti apskaitos dokumentus, sutartis, sąskaitas faktūras, pažymas, ataskaitas ir kitus dokumentus;

6.6. atsisakyti pasirašyti ūkinės operacijos dokumentus ir grąžinti juos rengusiam valstybės tarnautojui arba darbuotojui, jeigu išankstinės finansinės kontrolės metu nustato, kad ūkinė operacija yra neteisėta, ūkinę operaciją pagrindžiantys dokumentai parengti netinkamai arba kad jai atlikti nepakaks patvirtintų asignavimų;

6.7. iškilusiems klausimams spręsti ir nagrinėti kviesti kitų skyrių, tarnybų specialistus, vedėjus ir seniūnijų seniūnus;

6.8. naudotis visomis teisėmis, nustatytomis Administracijos valstybės tarnautojams ir kitiems darbuotojams.

7. Apskaitos skyriaus vedėjas ar kitas skyriaus tarnautojas arba darbuotojas, kurio pareigybės aprašyme tai numatyta, turi teisę pasirašinėti antruoju parašu Administracijos bankinius dokumentus. Skyriaus vedėjas turi teisę pasirašinėti antruoju parašu finansinės atskaitomybės dokumentus.

8. Apskaitos skyriaus vedėjas ir darbuotojai atsako už:

8.1 buhalterinės apskaitos sistemos, atitinkančios Administracijos veiklos pobūdį ir teisinę formą, bei apskaitos registrų parinkimą;

8.2. visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir operacijų įtraukimą į apskaitą;

8.3. buhalterinių įrašų atitiktį ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų turiniui;

8.4. apskaitos informacijos patikimumą;

8.5. ūkinių operacijų teisėtumo, lėšų naudojimo teisės aktais nustatyta tvarka ir tinkamo apskaitos dokumentų įforminimo kontrolę;

8.6. valstybės lėšų (specialiųjų tikslinių dotacijų) naudojimą pagal paskirtį;

8.6. skyriaus darbuotojai atsako už atskiras darbo sritis, nurodytas jų pareigybių aprašymuose.

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

9. Skyriaus darbui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį skiria ir atleidžia Administracijos direktorius.

10. Skyriaus vedėjui nesant jo pareigas atlieka ir jo teisėmis naudojasi skyriaus vyriausiasis specialistas.

11. Skyriaus vedėjas:

11.1. asmeniškai atsako už skyriui pavestų užduočių ir funkcijų vykdymą;

11.2. organizuoja skyriaus darbą: paskirsto darbą darbuotojams ir kontroliuoja, kaip jis atliekamas;

11.3. rengia arba dalyvauja rengiant Savivaldybės tarybos sprendimų, direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus;

11.4. rengia priemones lėšų saugumui užtikrinti, užkerta kelią trūkumams ir neteisėtam piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių naudojimui;

11.5. rengia Apskaitos skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus;

11.6. vykdo išankstinę finansų kontrolę;

11.7. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus Administracijos direktoriui;

11.8. atstovauja Apskaitos skyriui;

11.9. atlieka kitas pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.

12. Vykdydamas uždavinius ir funkcijas, skyrius pagal kompetenciją klausimus sprendžia savarankiškai arba bendradarbiaudamas su suinteresuotais kitų Administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojais ir kitais darbuotojais

.