Meniu
Neformalusis vaikų švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo muzikos, dailės, meno, sporto, kitos mokyklos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai. Neformaliai mokantis asmens įgyta kompetencija gali būti pripažįstama kaip formaliojo švietimo programos ar kvalifikacijos dalis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka arba aukštųjų mokyklų nusistatyta tvarka. Vaikų muzikos, dailės, meno, sporto ar kitoje mokykloje išeita ilgalaikio meninio ugdymo programa gali būti pripažįstama kaip profesinio mokymo modulis.

Vilkaviškio rajono savivaldybėje veikia trys neformaliojo švietimo įstaigos: Vilkaviškio muzikos mokykla (info@vmm.lt), Vilkaviškio sporto mokykla (sport@vilkaviskis.lt) ir Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras (vilkaviskiovjc@gmail.com). Vilkaviškio muzikos mokykloje mokosi 390 mokinių, Vilkaviškio sporto mokykloje – 387, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre – 558 ugdytiniai.


 


 


Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra


 

Įgyvendindamas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vykdo projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001. Projekto partneris – savivaldybė. Projekto veiklos padeda kurti ir palaikyti tolygų neformaliojo švietimo paslaugų tinklą šalies savivaldybėse, didina paslaugų prieinamumą ir įvairovę, sudaro vienodas galimybes ir palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų gebėjimus bei įgyvendinti specialiuosius ugdymosi poreikius. Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis finansuojamas iš projekto lėšų.

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybėje nuo 2019 m. vasario 1 d. vykdomos 20 neformaliojo vaikų švietimo teikėjų 43 akredituotos neformaliojo vaikų švietimo programos.        

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. B-ĮV-180 nustatyta 13,16 eurų neformaliojo švietimo lėšų suma vienam neformaliojo vaikų švietimo programoje dalyvaujančiam vaikui,  ne rečiau kaip po 2 pedagoginio darbo valandas per savaitę arba ne mažiau kaip 8 pedagoginio darbo valandas per mėnesį 9 mėnesių laikotarpiui.

 

 

 

NVŠ teikėjus ir jų vykdomas programas rasite čia.

  

Vilkaviškio rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų rėmimo

konkursas

 

         Kviečiame teikti paraiškas vaikų socializacijos programų  rėmimo konkursui.

 

         Konkurso tikslas – atrinkti programas, skirtas kokybiškai plėtoti vaikų socializaciją ir socialiai prasmingą užimtumą vasaros atostogų metu.

 

          Konkurse gali dalyvauti Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios švietimo, kultūros ir sporto įstaigos, nevyriausybinės organizacijos bei kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose) įteisinta vaikų poilsio stovyklų veikla ir  neformaliojo vaikų švietimo veikla.

 

          Paraiškos teikiamos Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai (304 kab.) iki 2019 m. balandžio 30 d. Paraiška turi būti įdėta į užklijuotą ir antspauduotą įstaigos organizacijos spaudu voką, prie voko pateikiamas  lydraštis registravimui.

 

          Paraiškos konkursui teikiamos vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso tvarkos aprašu (aprašas), patvirtintu Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 8 d.  įsakymu Nr. B-ĮV-368.

 

     Papildoma informacija teikiama tel. (8 342) 60 063, el. p. daiva.gvazdaitiene@vilkaviskis.lt.Aktualūs dokumentai:

 


 


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


 

 

 


 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-08-26 09:02:39