Meniu
Informacija apie 2019 m. spalio 25 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus

Š. m. rugpjūčio 25 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės posėdžių salėje vyko Tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 29 klausimais – patvirtintas 2019 metų biudžeto pakeitimas, Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro 2019–2020 m. strateginis veiklos planas, priimti sprendimai dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise bei kiti sprendimai rajono gyventojams aktualiais klausimais.

Posėdyje dalyvavo 22 Tarybos nariai. Tradiciškai pasveikinus gimtadienius spalio mėnesį šventusius Tarybos narius, patvirtinus darbotvarkę, pradėti svarstymai.

Posėdžio pabaigoje Savivaldybės meras Algirdas Neiberka informavo, kad kitas tarybos posėdis vyks ne kaip įprastai paskutinįjį mėnesio pentadienį, bet savaitės viduryje – lapkričio 27 d., trečiadienį.  

 

Kybartų vaikų globos namuose sumažės darbuotojų

Nuo 2020 metų likusiems be tėvų globos vaikams ir socialinės rizikos vaikams ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa negali būti teikiama vaikų socialinės globos namuose. 2018 m. iš Kybartų vaikų globos namų į bendruomeninius vaikų globos namus iškeltos dvi šeimynos, 2019 m. – dar viena šeimyna. Dėl to, kad įstaigoje sumažėjo globotinių, darbo krūvis, Taryboje priimtas sprendimas sumažinti pareigybių skaičių įstaigoje. Iki šiol buvęs nustatytas didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 47,0, sumažintas iki 45,0 pareigybės.

 

Patvirtintas Kaimo rėmimo, plėtros ir melioracijos finansavimo tvarkos aprašas

Taryba patvirtino Vilkaviškio rajono Kaimo rėmimo, plėtros ir melioracijos finansavimo tvarkos aprašą. Šis aprašas skirtas skatinti žemės ūkio subjektų veiklą, remti kaimo bendruomenių vykdomus projektus, remti bendruomenių neprojektinę veiklą, gerinti melioracijos sistemų funkcionavimą, skirti lėšų tradiciniams rajono ir respublikiniams žemdirbių renginiams bei seminarams, konkursams, mokymams organizuoti.

Priimtame apraše patvirtintos naujos nuostatos – bendruomenių neprojektinei veiklai remti Savivaldybės biudžeto lėšos skiriamos pasirinktinai: patalpų šildymo, vandens ir nuotekų, šiukšlių, kurui, skirtam transportui bei žolės pjovimo, buhalterinės apskaitos paslaugų pirkimo, įsigyto turto pagal projektinė veiklą draudimo išlaidoms iš dalies kompensuoti. Tikimasi, kad tai sumažins finansinę naštą bendruomenėms ir todėl pagerės kokybė bendruomenių veikloje. Taip pat nuo šiol bus galima remontuoti ne tik kaimo vietovėje esančius melioracijos statinius, o visur, kur bus nustatyta melioracijos statinių gedimas.


Priimti sprendimai dėl mokinių maitinimo

Nuo šių metų rugsėjo 1 d. aštuoniose (Alvito, Keturvalakių, Gižų Kazimiero Baršausko, Vištyčio Petro Kriaučiūno mokyklose-daugiafunkciuose centruose, Gražiškių, Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijose, Kybartų „Saulės“ progimnazijoje) bendrojo ugdymo mokyklose maitinimo paslauga nebuvo perkama iš paslaugų tiekėjų, o maitinimą organizuoja pačios mokyklos.

Taryba patvirtino sprendimo projektą, kuriuo pavedė Gražiškių gimnazijos direktoriui organizuoti ir vykdyti mokinių maitinimą Vištyčio Petro Kriaučiūno mokykloje-daugiafunkciame centre ir Kybartų „Saulės“ progimnazijos direktoriui organizuoti ir vykdyti mokinių maitinimą Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje.

 

Patvirtintos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos

Taryba pritarė sprendimo projektui, kuriuo patvirtintos UAB „Vilkaviškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos.

Nustatytos tokios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos vartotojams (be pridėtinės vertės mokesčio): butų gyventojams – 1,84 Eur/m3 , individualiųjų gyvenamųjų namų gyventojams –  1,81 Eur/m3. Taip pat nustatyta atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazinė kaina individualių namų gyventojams – 1,35 Eur per mėn., o butų gyventojams – 1,02 Eur per mėnesį.

Taryboje patvirtintas ir paviršinių nuotekų tvarkymo mokestis, kurį mokės visi juridiniai asmenys. Nustatytas paviršinių nuotekų tvarkymo mokestis – 0,17 Eur/ m 3 (be pridėtinės vertės mokesčio).


Bus įgyvendinti bendruomenių projektai

Taryba patvirtino net 13 sprendimo projektų, kuriais buvo skirtas dalinis finansavimas bendruomenių įgyvendinamiems projektams.

Pritarta bendruomenių „Dailučių švyturiai“ projektui „Vaikų dienos centras „Jaunučiai“, Karklinių kaimo bendruomenės projekto „Karklinių vaikų dienos centras „Aukštyn kojom“, Bartninkų bendruomenės „Aista“ projekto „Vaikai – mūsų ateitis“, Lakštučių kaimo bendruomenės projekto „Lai vaikai pračiulba kaip lakštingalos“, Matlaukio kaimo bendruomenės projekto „Vaikų dienos centras „Atžalynas“, Pūstapėdžių kaimo bendruomenės projekto „Vaikai laimingi“, Sūdavos kaimo bendruomenės projekto „Vaikų dienos centras – Ateitis“, Šiaudiniškių kaimo bendruomenės projekto „Išgirskime kaimo vaiką“, Gudkaimio kaimo bendruomenės projekto „Vaikų dienos centras – Atžala“ daliniam finansavimo skyrimui. Šiais projektais siekiama užtikrinti vaikų dienos centrų veiklą, organizuoti vaikams turiningą laisvalaikį ir užimtumą po pamokų, vykdyti edukacines ir mokomąsias programas, ugdyti vaiko socialinius ir sveikos gyvensenos įgūdžius, saviraišką, sudaryti sąlygas ruošti pamokas. Bendra vieno projekto vertė – 35 200 Eur, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšos sudarys 32 000 Eur, iš Savivaldybės biudžeto bus skirta 3 200 Eur. Šių projektų trukmė: 2020–2021. 

Dalinis finansavimas skirtas ir Karalkrėslio bendruomenės rengiamam projektui „Karalkrėslio kepyklėlės“ veiklos plėtra“ įgyvendinimui. Projekto įgyvendinimo metu Karalkrėslio bendruomenėje bus sukurta mažiausiai 0,93 etato darbo vieta, įsigyta veiklos plėtrai reikalinga įranga, įrengta virtuvės patalpų ventiliacija, įsigyti biuro baldai.

Matlaukio kaimo bendruomenė įgyvendins projektą „Maisto ruošimo paslaugų verslo sukūrimas“. Projekto įgyvendinimo metu Matlaukio kaimo bendruomenėje bus sukurta mažiausiai 1 darbo vieta, įsigyta reikiama įranga, Matlaukio bendruomenės namuose bus įrengta virtuvė, kurioje bus ruošiamas maistas ir tiekiamas įvairiems klientams.

Gižų kaimo bendruomenė įgyvendins projektą „Teminio „Liepų kaimo“ plėtra“ . Jo metu Gižų kaimo bendruomenėje bus sukurta viena darbo vieta įkurtoje „Gižų siuvyklėlėje“. Bus investuojama į įrangą ir priemones, leisiančias padidinti turistų srautus edukacinėje programoje „Liepų kiemas“.

Pritarta ir Gudkaimio kaimo bendruomenės rengiamo projekto „Gudkaimio kaimo bendruomenės aplinkos priežiūros paslaugų verslo įkūrimas“ daliniam finansavimo skyrimui. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta įvairi technika, įranga bei pastatytas pagalbinis pastatas, skirtas įsigytai technikai laikyti. Taip pat bus sukurta viena darbo vieta aplinkos priežiūros darbuotojui.

Šiais projektais siekiama: skatinti kaime veikiančias viešojo sektoriaus organizacijas vystyti ir plėtoti  ekonomines veiklas kaime, kurti darbo vietas, didinti užimtumo galimybes kaimo gyventojams. Projektų įgyvendinimo laikotarpis – 2020 m.

 

Sudaryta šeimos komisija

Taryba patvirtino sprendimo projektą dėl šeimos komisijos sudarymo. Šios komisijos tikslas – padėti įgyvendinti savivaldybės funkcijas stiprinant šeimos politiką savivaldybėje ir stiprinti bendradarbiavimą ir koordinavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su šeimomis ar joms atstovaujančių.

Patvirtinta tokia šeimos komisijos sudėtis: Tarybos nariai –  Gedeminas Gudaitis ir Žilvinas Gelgota, Daiva Riklienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja; Simona Bikaitė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja; Rita Viktoravičienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė); Evaldas Plečkaitis, Vilkaviškio dekanato šeimos centro valdybos narys; Lijana Jančiauskienė – Vilkaviškio socialinės pagalbos centro darbuotoja; Robertas Mickevičius – Vilkaviškio „Lions“ klubo narys.

 

Bus pradėtas plano rengimas dėl dviračių tako aplink Paežerių ežerą

Siekiant Vilkaviškio miesto ir apylinkių, kultūros paveldo bei gamtos objektų apjungimo, lengvesnio pasiekiamumo miesto ir gretimų kaimų gyventojams, puoselėjant sveiką gyvenseną, turizmą ir darnią ekologišką aplinką, norima suformuoti dviračių tako trasą aplink Paežerių ežerą. Planuojamos teritorijos rekreacinis potencialas yra didelis, lemtas gamtinės ir kultūrinės aplinkos turtingumo, todėl, priėmus ir įgyvendinus šį sprendimą, atsiras galimybė gyventojams ir turistams ekologiškomis priemonėmis aplankyti norimus kultūros paveldo ar gamtos objektus, esančius prie Paežerių ežero, apjungtus vientisu dviračių tako žiedu.

Dėl šios priežasties Taryboje buvo patvirtintas sprendimo projektas dėl susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo, numatant dviračių taką aplink Paežerių ežerą, plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų.