Meniu
Apklausos „Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojų korupcijos lygio nustatymas“ rezultatai

Siekiant išsiaiškinti Vilkaviškio rajono gyventojų korupcijos supratimo, galimus korupcijos pasireiškimo atvejus Vilkaviškio rajono savivaldybėje, 2019 m.  Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija atliko anoniminę apklausą – „Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojų korupcijos lygio nustatymas“. Anketa buvo paskelbta Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Tyrimas vykdytas 2019 m. balandžio–gegužės mėnesiais.

Tyrimo metodas – anoniminė anketinė apklausa.

Tyrime dalyvavo 46 respondentai.

 

 

 

Vadovaujantis atlikto minėto tyrimo rezultatais, atlikta susistemintų duomenų analizė.

Gyventojams buvo pateikta 18 anketos klausimų: „Ar Jums teko lankytis Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos skyriuose, padaliniuose, įstaigose?“, „Ar esate patenkintas darbuotojų, su kuriais Jums teko bendrauti, elgesiu, aptarnavimu, paslaugumu?“, „Kaip vertinate atsakymų į Jūsų pateiktus prašymus ar skundus pateikimo terminus ir gautos informacijos aiškumą?“, „Jeigu paslaugų teikimą vertinate blogai, paaiškinkite“; „Ar Jūs žinote, kas yra korupcija ir kaip ji pasireiškia?“, „Jūsų nuomone, korupcijos paplitimo priežastys“, „Jūsų nuomone, kuriose Lietuvos institucijose yra sąlyginis korupcijos paplitimas?“, „Kas, Jūsų nuomone, daro įtaką korupcijos paplitimui?“, „Ar Vilkaviškio rajono savivaldybės įstaigos, Jūsų nuomone, korumpuotos?“, „Ar teko duoti kyšį (ar kokiu kitu būdu susidurti su korupcija) Vilkaviškio rajone? Jei „Taip“, tai kam?“, „Kokiomis aplinkybėmis priėmėte sprendimą duoti kyšį?“, „Ar šis neoficialus mokėjimas padėjo išspręsti problemą?“, „Ar ateityje duotumėte kyšį problemai išspręsti?“, „Ar duoti kyšį yra nusikaltimas?“, „Ar žinote, kur reikia kreiptis, norint pranešti apie korupciją?“, „Ar praneštumėte apie korupcijos atvejį?“, „Ar veiksminga, Jūsų žiniomis, šiuo metu vykdoma kova su korupcija?“, „Ar esate pakantus korupcijai?“:

1. iš 46 apklausoje dalyvavusių respondentų į klausimą, ar teko lankytis Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos skyriuose, padaliniuose, įstaigose, 95,7 proc. atsakė, kad lankytis teko;

2. daugiau kaip pusė respondentų (55,6 proc.) išreiškė savo nuomonę, kad jie nėra patenkinti darbuotojų, su kuriais teko bendrauti, elgesiu, aptarnavimu ar paslaugumu;

3. nuomonės itin išsiskyrė lyginant respondentų atsakymus į klausimą, ar jie patenkinti pateiktų prašymų ar skundų pateikimo terminais ir gautos informacijos aiškumu. Didžioji dauguma tai vertina patenkinamai (34,8 proc.), 28,3 proc. – blogai, 26,1 proc. – vertina gerai, 6,5 proc. – labai gerai, 4.3 proc. respondentų šiuo klausimu neturi savo nuomonės; 

4. 20 respondentų iš 31, nusprendusių atsakyti į klausimą, dėl kokių priežasčių blogai vertina paslaugų teikimą, atsakė, kad dėl darbuotojų kompetencijos stokos, 3 respondentai teigia taip manantys dėl darbuotojo nesąžiningumo, 1 respondentas įsitikinęs įstatymų ir kitų teisės aktų netobulumu;

5. vertinant gyventojų žinias apie korupciją (ar žino, kas yra korupcija ir kaip ji pasireiškia), nustatyta, kad teigiamai atsakė visi 46 apklausoje dalyvavę respondentai;

6. dauguma gyventojų (37 proc.) mano, kad svarbiausios korupcijos paplitimo priežastys yra visuomenės aktyvumo stoka kovojant su korupcija, 26,1 proc. gyventojų  įsitikinę, kad korupcijos paplitimo priežastis lemia per didelės pareigūnų bei valstybės tarnautojų galios ir per didelis biurokratizmas, 8,7 proc. respondentų galvoja, kad tam įtakos gali turėti ir per maži pareigūnų bei valstybės tarnautojų atlyginimai;

7. vertinant rajono gyventojų nuomonę apie didžiausią korupcijos paplitimą Lietuvos institucijose, nustatyta, kad 45,7 proc. gyventojų mano, jog didžiausias paplitimas yra medicinos įstaigose, 26,1 proc. – savivaldybėse, 10,9 proc. – žemėtvarkoje, po 4,6 proc. respondentų tiki korupcijos paplitimu švietimo įstaigose ir verslo įmonėse, 2,2 proc. – spaudoje;

8. didžiausią įtaką korupcijos paplitimui, gyventojų nuomone, daro valdininkai (28,3 proc.), patys gyventojai (26,1 proc.), politikai (19,6 proc.), verslininkai ir teisėsaugos institucijos (po 8,7 proc.), teisės aktuose numatytos sudėtingos procedūros ir neišsamiai reglamentuota atitinkamos srities veikla (po 4,3 proc.);

9. ištyrus gyventojų nuomonę dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės įstaigų korumpuotumo, net 60,9 proc. respondentų mano, kad įstaigos iš dalies korumpuotos, 23,9 proc. teigia, kad korumpuotos, 15,2 proc. įsitikinę, kad nekorumpuotos;

10. net 43,50 proc. gyventojų tvirtina, kad jiems teko duoti kyšį (ar kokiu kitu būdu susidurti su korupcija Vilkaviškio rajone) medicinos darbuotojui, 15,2 proc. teigia kyšį davę valstybės tarnautojui. Vis tik net 39,1 proc. apklausoje dalyvavusių respondentų sako, kad jiems kyšio duoti ar kokiu kitu būdu susidurti su korupcija Vilkaviškio rajone neteko;

11. 37 proc. davusiųjų kyšį teigia, kad tokį sprendimą jie priėmę, nes girdėję iš kitų, jog kyšį duoti reikia, 17,4 proc. tvirtina, kad jiems buvo užsiminta, jog kyšį duoti reikia, 2,2 proc. respondentų tokį sprendimą priėmė patys, 8,7 proc. nurodo kitas aplinkybes;

12. į klausimą, ar neoficialus mokėjimas padėjo išspręsti  problemą, 45,9 proc. atsakė teigiamai, 35,1 proc. sako, kad iš dalies taip, 19,9 proc. respondentų tvirtina, kad nepadėjo;

13. 16,3 proc. gyventojų teigia, kad ateityje taip pat duotų kyšį problemoms spręsti, 30,2 proc. tvirtina, kad to nebedarytų, net 53,5 proc. nežino, kaip elgtųsi ateityje;

 14. ištyrus gyventojų požiūrį į tai, ar duoti kyšį yra nusikaltimas, nustatyta, kad net 78,3 proc. mano, kad tai yra nusikaltimas, 19,6 proc. galvoja, kad, jei tai padeda išspręsti problemą, nėra nusikaltimas ir tik 2,2 proc. gyventojų tvirtina, kad tai ne nusikaltimas;

15. vertinant gyventojų žinias, ar jie žino, kur reikia kreiptis, norint pranešti apie korupciją, 71,7 proc. atsakė, kad žino, 28,3 proc. tvirtina nežinantys, kur reikia kreiptis;

16. 41,3 proc. dalyvavusiųjų apklausoje nurodė, kad nežino, ar praneštų apie korupcijos atvejį, 41,3 proc. tvirtina, kad praneštų, 13 proc. – ne;

17. net 50 proc. gyventojų mano, kad šiuo metu vykdoma kova su korupcija nėra veiksminga, nes nei valstybė, nei savivaldybės nesugeba suvaldyti korupcijos mastų, 39,1 proc. respondentų įsitikinę, kad tai amžina kova, korupcija nepažabojama ir tik 10,9 proc. apklausos dalyvių galvoja, kad korupcijos sumažėjimas matomas akivaizdžiai;

18. vertinant gyventojų pakantumą korupcijai, džiuginančios tendencijos yra tai, kad 8,7 proc. apklaustųjų teigia esantys pakantūs korupcijai, 43,5 proc. – tik iš dalies pakantūs, 32,6 proc. respondentų korupcijai nėra pakantūs, 15,2 proc. – šiuo klausimu neturi nuomonės;

Atlikus Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojų korupcijos lygio nustatymą, išaiškėjo tam tikri aspektai korupcijos prevencijos srityje. Įgyvendinant korupcijos prevencijos priemones rajone, akivaizdžiai būtina skirti didesnį dėmesį visuomenės skatinimui aktyviau kovoti su korupcija, Savivaldybės įstaigų ir įmonių skatinimui aktyviau dalyvauti antikorupcinėje veikloje, didesniam antikorupcinės veiklos viešinimui, informacijos skleidimui ir pan.


Nuoširdžiai dėkojame apklausoje dalyvavusiems gyventojams ir tikimės didesnio Jūsų aktyvumo ateityje rengiamose apklausose.

 

 

 

 

 

 

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-13 09:48:39